Jäsenistön tulevaisuustaidot kuntoon!

Ajankohtaisia puheenvuoroja ja verkkovalmennuksia

Filosofian Akatemian tarkoitus on auttaa suomalaista työelämää menestymään. Haluamme tavoittaa mahdollisimman laajan kirjon eri alojen ammattilaisia antaaksemme ihmisille ajantasaisia työkaluja työssään menestymiseen. 

Kokeneiden valmentajien, psykologien ja työelämätutkijoiden ajankohtaiset puheenvuorot tarjoavat tieteelliseen tietoon pohjautuvia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja luovempaan, tuloksellisempaan ja motivoivampaan arkeen.

Tästä syystä haluamme tarjota valikoiduille liitoille ja järjestöille ajankohtaisia puheenvuoroja ja verkkovalmennuksia jäsentilaisuuksiin erikoishintaan 1900€ + alv. (normaalisti hinnat 2400€ – 3200€ + alv.)

Kampanjahinnat ovat voimassa 31.1.2021 saakka ennen maaliskuuta 2021 tapahtuviin tilaisuuksiin.

Sisäisen motivaation vahvistaminen

Draivin johtaminen

Työelämän uusi vaihe vaatii murrosta tavassamme ajatella johtajuutta. Tarvitaan taitoa johtaa, tukea ja kannustaa työntekijöiden sisäisen motivaation ylläpitämistä, eli sitä, että työntekijät aidosti syttyvät tehtävistään ja haluavat tehdä parhaansa niiden eteen. Tässä puheenvuorossa tarkastelemme, mistä elementeistä draivi eli sisäinen motivaatio koostuu ja miten näitä elementtejä voidaan vahvistaa työn arjessa.

Avaimia menestykselliseen itseohjautuvuuteen

Itseohjautuvuus: mistä on kyse?

Erilaiset työn luonteeseen ja toimintaympäristöön liittyvät muutosvoimat ovat tuoneet meidät pisteeseen, jossa adaptiivinen, itseorganisoituva toimintamalli on yhä useammalla alalla menestyksen avain. Itseorganisoituminen on hyödyllistä sekä innovaatioiden tuottamisen ja toiminnan nopean kehittämisen, että parhaiden osaajien rekrytoimisen ja myönteisen työmotivaation kannalta.

Tässä puheenvuorossa tarkastelemme työn keskeisiä muutosliikkeitä ja perehdymme siihen, mitä itseohjautuvuus on ja millaisia mahdollisuuksia ja haasteita siihen liittyy. Puheenvuoron tuloksena osallistujat ymmärtävät itseohjautuvuuden perusteet ja osaavat tarkastella uuteen malliin siirtymisen vahvuuksia ja haasteita.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot menestyvän tiimityöskentelyn perustana

Huipputiimien salaisuus: Luottamus ja psykologinen turva

Tutkimusten mukaan psykologinen turva on se, mikä erottaa parhaat tiimit hyvistä tiimeistä. Kollektiivinen älykkyys ja ryhmien ongelmanratkaisukyky eivät riipu esimerkiksi ryhmän jäsenten älykkyysosamääristä, vaan siitä, kuinka laadukasta vuorovaikutus on heidän välillään. Nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä organisaatiot, joilla on kyky luoda psykologisesti turvallinen luottamuksen ympäristö, ovat niitä jotka menestyvät.

Tässä puheenvuorossa perustelemme, miksi tunnetaidot, empatia ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuuden työn keskiössä. Käymme läpi, mistä elementeistä luottamus koostuu ja mitä voimme tehdä vahvistaaksemme luottamusta eri tasoilla.

Luovin, nerokkain ja onnellisin versio itsestäsi

Paranna organisaatiosi kilpailukykyä tehostamalla flow-tilan edellytyksiä

Tieteellisesti määriteltynä flow on optimaalinen tietoisuuden tila. Flow’ssa oleminen ei ole itsetarkoitus, mutta se voi olla erittäin toimiva työkalu työelämässä.

Flow on meihin sisäänrakennettu, jokaisen käytössä oleva vaihde, jota valitettavasti suurin osa ihmisistä hyödyntää liian vähän. Laadukkaita ajatuksia ei tuoteta olemalla kiireisiä ja puskemalla kovempaa. Niitä saadaan aikaiseksi luomalla puitteet aivojen optimaaliselle toiminnalle ja oikeiden asioiden tekemiselle laadukkaasti.

Tässä puheenvuorossa käydään läpi flow-tilan hyödyntämisen edellytyksiä: Millä tavoin työskentelyolosuhteet omassa työssä ja organisaation tasolla tulisi järjestää, jotta työskentely flow-tilassa olisi mahdollista mahdollisimman usein?

Kirkkautta ajatteluun ja laatua työntekoon

Jaksamisen vahvistaminen tietoisen läsnäolon avulla

Moderni työelämä tapahtuu suurelta osin mielelle äärimmäisen haastavassa ympäristössä. Työskentelemme jatkuvien ärsykkeiden ja keskeytysten tulvassa, jossa mieli helposti puuroutuu ja uupuu.

Vaativassa nykytyöelämässä tuhansia vuosia vanhat mielen hallinnan työkalut ovat nousseet uudelleen arvoon ja niiden hallitseminen alkaa olla laadukkaan työskentelyn takaamisen näkökulmasta välttämätöntä.

Tietoisen läsnäolon, Mindfunessin, avulla voimme parantaa jaksamista ja resilienssiä päivittäisessä työelämässä. Tässä puheenvuorossa käydään läpi tietotyöläisen arkeen soveltuvia Mindfullness-tekniikoita, joita soveltamalla työn tekeminen on laadukkaampaa ja myös työssä jaksamisen ja itsensä johtamisen taidot kehittyvät.

Yhteiskehittämisen taito työelämän valttikorttina

Kompleksisuus ja kokeilemalla kehittäminen strategisena valintana

Vaikka toimintaympäristö on muuttunut yhä kompleksisemmaksi, organisaatioiden käyttämät työtavat ja metodit eivät ole muuttuneet vastaamaan muutosta. Nojaamme edelleen liian usein suunnittelukeskeisiin toimintatapoihin, vaikka kasvanut kompleksisuus vaatisi enemmän kokeilukeskeistä lähestymistä.

Tässä puheenvuorossa vertaillaan näiden toimintatapojen eroja ja pureudutaan siihen, miksi organisaatioiden pitää yhä enemmän panostaa kokeilemalla kehittämistä tukeviin malleihin. Puheenvuorossa painotetaan konkreettisia, käytännöllisiä tapoja muuttaa organisaation toimintaa vastaamaan paremmin kompleksisuuden vaatimuksia.

Miten innostus syntyy?

Sisäinen motivaatio oman työn ohjausvoimana

Tämän puheenvuoron aikana perehdymme siihen, mistä innostus ja motivaatio syntyvät. Opimme, miksi sisäinen motivaatio on keskeistä hyvinvoinnin kannalta, miten sisäinen motivaatio toimii ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Kuulijat saavat työkaluja oman motivaationsa johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen kehittämiseen.

Tavoitteena on ymmärtää, kuinka omaa sisäistä motivaatiota voidaan johtaa, sekä miten paikantaa itseä rajoittavia uskomuksia, jotka estävät menemästä eteenpäin.

Sami Paju & Tapani Riekki – Järki töihin!

Älykkäitä työskentelytapoja laadukkaan ajattelutyön tarpeisiin

Järki töihin! – Oman työn johtaminen ja uuden työn taidot

Tietotyön lisäarvo syntyy ajattelusta, ja sen tuottavuudessa kyse on ennen kaikkea laadusta, ei määrästä. Tämä vaatii keskittymistä oikeisiin asioihin. Työtä on aina enemmän kuin on mahdollista saada tehtyä, mikä vaatii priorisointia.

Älykkäiden ja tehokkaiden työtapojen ensisijainen tavoite on lisätä tietotyöläisen tilaa ajatella sekä näin kasvattaa työn vaikuttavuutta.

Tässä puheenvuorossa osallistujat oppivat, miten mielemme ja aivomme toimivat tietotyössä. Käymme läpi, miksi muisti, keskittymiskyky ja tahdonvoima ovat olennaisia tietotyössä pärjäämiselle ja miten näitä voidaan tukea. Osallistujat saavat valmiudet kehittää omia työtapojaan virtaviivaisemmiksi ja vaikuttavammiksi.

Menestyvän työyhteisön perusta on toimiva vuorovaikutuskulttuuri

Vuorovaikutus yhteisön voimavarana

Tässä puheenvuorossa osallistujat oppivat, miksi vuorovaikutustyylillä on työyhteisössä merkitystä ja miten sitä voi kehittää. Kirkastamme, mikä merkitys erilaisten ajattelutyylien ymmärtämisellä on tehokkaan kommunikaation kannalta.

Osallistujat pääsevät pohtimaan omia tapojaan vuorovaikuttaa, sekä kuinka erilaisia kommunikointitapoja voidaan sovittaa keskenään yhteen. Lisäksi osallistujat oppivat, miten käydään rakentavaa palautekeskustelua ja kuinka synnytetään myönteistä vuorovaikutusta työyhteisössä.

Puheenvuoron tuloksena rakennetaan vuorovaikutustaitoja, jotka pohjaavat yksilöllisiin ominaisuuksiin, mutta jotka tukevat myös yhteisen ymmärryksen rakentumista.

Miten lisätä työyhteisön resilienssikyvykkyyttä?

Muutoksessa elämisen taidot

Muutos on tullut jäädäkseen, mutta olemmeko itse jo mukautuneet siihen? Tässä puheenvuorossa opitaan elämään muutoksen keskellä toimintakykyisenä ja hallitsemaan muutoksesta johtuvaa stressiä.

Puheenvuoro opettaa menetelmiä, kuten uudelleen kehystämistä ja asioiden järkevää ennakointia, jotka auttavat rauhoittamaan mielen muutoksen keskellä. Lisäämme ymmärrystä ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja yhteisöllisyyden voimasta muutoksessa ja annamme vinkkejä parempaan kommunikaatioon omassa työyhteisössä.

Työskentely- ja vuorovaikutustaitojen päivittäminen etäelämään

Sujuva etätyö

Sujuva etätyö -verkkovalmennus on suunnattu kaikille hybrideissä työympäristöissä työskenteleville ja säännöllisesti etätöitä tekeville tietotyöläisille. Tiiviissä verkkovalmennuksessa pureudutaan keskeisimpiin etätyöhon liittyviin haasteisiin ja käydään läpi toimivia työkaluja mm. älykkäiden työskentelytapojen, tiimin sisäisten vuorovaikutustaitojen, sekä yhteisön sisäisen tiedonkulun ja toimintatapojen päivittämiseen.

Valmennukseen voidaan veloituksetta sisällyttää etätyön kokemuksia mittaava ennakkokysely. Kyselyn tulokset esitellään valmennuksen alussa.

Tukea yhteisöllisyyden kokemuksen vahvistamiseen etätyöelämässä

Yhteisöllinen etätyö

Yhteisöllinen etätyö on 90 minuutin täsmävalmennus, jossa tarjoillaan tiivis paketti vuorovaikutustietoutta ja käytännön työkaluja toimivan etäyhteisöllisyyden rakentamiseen.

Valmennus soveltuu kaikille etätöitä tekeville työntekijöille ja hybrideille työyhteisöille. Verkkovalmennuksen myötä osallistujat ymmärtävät, miksi yhteisöllisyys on niin valtavan tärkeää ja kuinka jokainen voi vahvistaa yhteisöllisyyttä omassa työyhteisössään.

Valmennukseen voidaan veloituksetta sisällyttää korona-ajan kokemuksia mittaava ennakkokysely. Kyselyn tulokset esitellään valmennuksen alussa.

Lauri Järvilehto

Luova arki motivoi ajattelemaan ja toimimaan

Lisää luovuutta työyhteisöön!

Luovuus on ihmiselle luontainen tapa toimia ja tapa nähdä ympäröivä maailma mahdollisuuksina. Valitettavasti usein me rajoitamme tätä luontaista kykyämme. Lauri Järvilehto, toinen “PIM! Olet luova” -kirjan kirjoittajista, avaa tässä puheenvuorossa useimmat luovan työn kompastuskivet ja samalla tarjoaa konkreettisia työkaluja siihen, miten tuoda lisää luovuutta työyhteisöön.

Osallistujat oppivat helppoja, työarkeen sopivia työkaluja ja toimintamalleja, jotka ravistelevat ajattelua, parantavat työskentelyä ja luovat mielekkäämpää työarkea. Lisäksi opitaan myös, miten loistavia ideoita jalostetaan eteenpäin kohti toteutusta.


Löysitkö ajankohtaisen aiheen?

Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.