Palveluillamme herätät työn imun
Filosofian Akatemian palveluilla parannat organisaatiosi hyvinvointia ja tuottavuutta. Käytämme valmennuksissa menetelmiä, jotka syntyvät tuottamastamme akateemisesta huippututkimuksesta.

Sisäisen motivaation kehityspolku

Motivoituneet ihmiset ovat yritysten tärkein menestystekijä tulevaisuudessa. Sisäisen motivaation kehityspolku on henkilöstön kehittämismenetelmä, joka antaa konkreettisia välineitä sisäisen motivaation mittaamiseen ja johtamiseen.Intoa, eli sisäistä motivaatiota, kannattaa ruokkia ja vaalia työssä.

Sisäisesti motivoitunut ihminen syttyy työstä itsestään, ei vain työn tuottamista ulkoisista palkinnoista.

Perinteinen keppi ja porkkana -johtaminen ei enää toimi. Osaamiseen ja uusiutumiseen perustuva työelämä vaatii työntekijöiden sisäistä motivaatiota tukevaa johtamista. Voittajia ovat ne yritykset, jotka onnistuvat ohjaamaan työntekijöidensä sisäisen motivaation kohti organisaation yhteisiä tavoitteita.

Motivoituneet työntekijät ovat Harvard Business Review:ssa julkaistun tutkimuksen mukaan 16 prosenttia tuottavampia kuin epämotivoituneet. Rohkeimmat arviot kohoavat jopa sata- ja tuhatkertaiseen tuottavuuteen. Motivoituneet työntekijät ovat myös 32 prosenttia sitoutuneempia työpaikkaansa kuin työntekijät, jotka eivät tunne paloa työtään kohtaan.

Työhyvinvointi ja tuottavuus lisääntyvät

Filosofian Akatemian kehittämä Sisäisen motivaation kehityspolku on henkilöstön kehittämismenetelmä, joka lisää työyhteisön työhyvinvointia ja tuottavuutta. Siinä kehitetään työkaluja, joilla työyhteisö voi mitata, kehittää ja johtaa ihmisten sisäistä motivaatiota.

Sisäisen motivaation kehityspolku sopii työyhteisöille, jotka ovat ylintä johtoa myöten sitoutuneita ja halukkaita kehittämään omia työtapojaan. Se auttaa organisaation siirtymään vanhasta johtamiskulttuurista uuteen.

Menetelmä perustuu tieteelliseen huippututkimukseen ja on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Tulokset ovat yksiköiden ja yritysten välillä vertailtavia.

Sisäisen motivaation ytimessä on kolme psykologista perustarvetta: vapaus, virtaus ja vastuu.
Vapaus

Työntekijällä on omaehtoista valinnan ja toiminnan vapautta, joka vahvistuu, kun hänelle annetaan tilaa toteuttaa työtä itsenäisesti ilman turhaa kontrollia.

Virtaus

Työntekijä tuntee itsensä kyvykkääksi, kokee saavansa aikaan asioita ja oppivansa uutta.

Vastuu

Työntekijä pitää työtään merkityksellisenä ja tuntee olevansa osa välittävää yhteisöä ja tekevänsä työllään hyvää muille.

1. Alkuselvityksellä paikannetaan kehityskohteet

Kansainväliseen huippututkimukseen perustuva Sisäisen motivaation kehityspolku alkaa IMQ-mittauksella, jossa työntekijät vastaavat noin sataan työn arkea koskevaan kysymykseen. Sen tulokset analysoi psykologin johtama Filosofian Akatemian työryhmä. Lisäksi työryhmä perehtyy organisaation kehittämisstrategioihin ja henkilöstötyytyväisyyskyselyihin.

2. Valmennuksissa ja työpajoissa päätetään, mitä ja miten toimintatapoja muutetaan

Kun IMQ-mittauksen jälkeen organisaation kehityskohteet ovat selvillä, työntekijät ja johto pohtivat yhdessä Filosofian Akatemian asiantuntijoiden kanssa suunnitelluissa valmennuksissa ja työpajoissa, mitä työn arjessa voisi tehdä toisin, jotta vapaus, virtaus ja vastuu vahvistuvat. Työyhteisö pyrkii esimerkiksi kirkastamaan oman työnsä merkitystä (vastuu), omaksumaan tehokkaan ajattelun taitoja (virtaus) ja tuntemaan omia ja tiimin vahvuuksia (vapaus).

3. Uusista tavoista tulee osa työpaikan kulttuuria, kun niihin sitoudutaan

Työpaikan kulttuuri muuttuu tapa kerrallaan. Muutettavat tavat voivat olla hyvin pieniä, kuten tervehtimistä aamulla tai tuotantohallin roskiksen uudelleen sijoittamista tai isoja, kuten lähiesimiesten päätäntävallan lisäämistä ja itseohjautuvuutta tukevien rakenteiden luomista. Jotta muutos olisi pysyvää, pitää koko työyhteisön ylintä johtoa myöten sitoutua tavoitteisiin.

Osa muutoksen sisäänajoa on sen seuranta. Toiset tykkäävät pitää vuoron tai vaikka viikon lopuksi päiväkirjaa havainnoistaan, joillekin taas sopii kokemusten jakaminen yhteisessä Facebook-ryhmässä tai intranetin ryhmätyötilassa. Ajattelu- ja toimintatapojen muutosten seurannan välineet ja työkalut valitaan yhdessä Filosofian Akatemian asiantuntijoiden kanssa kullekin kohdeorganisaatiolle sopiviksi.

4. Loppumittaus paljastaa, mikä on muuttunut ja mitä tulee kehittää seuraavaksi

Prosessi päättyy uuteen IMQ-mittaukseen. Siihen osallistuvat kaikki kehitystoimien piirissä olleet. Toistomittauksen analyyseissä ja raportoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota niihin kohtiin, joissa alkumittauksessa todettiin puutteita.

Sisäisen motivaation kehityspolun osallistujat oppivat sen myötä ottamaan enemmän vastuuta ja tuntemaan omistajuutta työtään kohtaa, kuuntelemaan asiakkaita herkemmin ja keksimään parempia ratkaisuja heidän tarpeisiinsa. Sisäisen motivaation kehityspolku vahvistaa työyhteisön uusiutumiskykyä muuttuvassa toimintaympäristössä ja tukee organisaation menestystä pitkäjänteisesti.
Valmennukset

Toteutamme eripituisia valmennuksia, joiden keskiössä on ihmisen psykologiset perustarpeet: vapaus eli toimintakyky, virtaus eli aikaansaaminen ja vastuu eli työn merkitykselliseksi kokeminen. Niiden oikeanlainen johtaminen on ihmisen työhyvinvoinnin ja tuottavuuden perusta. Olemme valmentaneet viimeisen kuuden vuoden aikana satoja yrityksiä.
Ota yhteyttä

Puheenvuorot

Filosofian Akatemian tutkija–valmentajat ovat pidettyjä puhujia erilaisissa tilaisuuksissa. Vuoropuhelu yhteiskunnan kanssa on tärkeä osa toimintaamme. Filosofian Akatemian perustaja Lauri Järvilehto on pitänyt puheen muun muassa Valkoisessa Talossa.
Ota yhteyttä