puheenvuorot

Vaikuttavat asiantuntijoiden puheenvuorot

Haluamme auttaa suomalaista työelämää menestymään tarjoamalla ihmisille ajantasaisia työkaluja työssä menestymiseen. Kokeneiden valmentajien, psykologien ja työelämätutkijoiden ajankohtaiset puheenvuorot tarjoavat tieteelliseen tietoon pohjautuvia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja luovempaan, tuloksellisempaan ja motivoivampaan arkeen.

SISU

Terve sisukkuus muutoskestävyyden sydämessä

Elämme aikaa, jossa oman energian, sisäisen voiman ja selkeän ajattelun johtaminen on olennaista sekä yksilöille että yhteisöille. Terve sisukkuus muutoskestävyyden sydämessä -puheenvuoro tarjoaa osallistujille inspiroivan hetken ja johdatuksen sisukkaan itsejohtajuuden perusteisiin mm. aivotutkimuksen ja evoluutiopsykologian kautta. Osallistujat oppivat mielen toiminnasta paineen ja muutoksen alla, ja saavat elämänvoimaa ja toimintaa lisääviä työkaluja, tapoja ja periaatteita, joiden avulla pysymme kirkkaassa yhteydessä itseemme, tavoitteisiimme ja muihin ihmisiin.

Puhuja Elisabet Lahti on “Sisutohtori”, kirjailija, valmentaja ja johtajuusvalmentaja, joka työskentelee tulevaisuuden innhimillisyyslähtöisen organisaatiokulttuurin, kestävän johtajuuden ja henkilökohtaisen kasvun parissa. Hän on tutkinut sisua mm. ultrajuoksun kautta, ja tuo puheenvuoroissaan esille vuosien aikana kiteytyneitä oppeja sisusta, joita hän noudattaa edelleen. Puheenvuorossa luodaan inhimillisen rohkaisun ja yksilön oman viisauden tunnistamisen tila, joka avaa ovia elämänvoimamme vapaampaan käyttöön. 

Aiheesta on saatavilla myös laajempi työpaja.

tutkimustieto

Tuoretta tutkimustietoa työelämästä

Kiinnostaako tietää, mitä tutkimusmaailmassa tapahtuu? Onko organisaatiossasi tarvetta päästä hyödyntämään uutta työelämää käsittelevää tutkimusta? 

Tuoretta tutkimustietoa työelämästä -luento on tiivis tietoisku kaikille tieteellisesti tutkittua tietoa kaipaaville. Luento koostuu ajankohtaisten työelämätutkimusten esittelystä valittujen teemojen ympäriltä.

Luennon tavoitteena on tarjota osallistujille:

 • Tietoa siitä, mitä uusin tieteellinen tutkimus kertoo valituista työelämäteemoista.
 • Uusia ajatuksia ja oivalluksia oman työn tueksi.
 • Helpotusta monelle tuttuun “haluaisin perehtyä, mutta en ehdi” -tuskaan.

Luento voidaan rakentaa esimerkiksi seuraavien teemojen ympärille: 

 • Johtamisen uusi aalto 
 • Itse- ja yhteisöohjautuvuus
 • Sisäinen motivaatio
 • Resilienssi ja muutoksessa eläminen
 • Etä- ja hybridityö

Kestävä työtahti

Pidä huolta kestävästä työtahdista ja saa asioita aikaan

Koetko pystyväsi jatkamaan töitä nykyisellä tahdilla ja tekemisen tavoilla seuraavat vuodet? Vai onko jonkin muututtava? Mitä oman suorituskykysi ja vaikuttavuuden varmistaminen pidemmällä aikavälillä tarkoittaa tämän päivän arkirutiinien kannalta? 

Kestävässä työtahdissa on kyse siitä, että edellisistä työpäivistä ja -viikoista on pystyttävä palautumaan seuraaviin mennessä. Puheenvuoron myötä ymmärrät tietotyön perusteita muistin ja keskittymisen kannalta. Puheenvuoro tarjoaa myös konkreettisia vinkkejä organisaation ja tiimin työtapojen kehittämiseen ja yhteisten pelisääntöjen luomiseen esimerkiksi viestimisessä ja saavutettavissa olemisesta.

Tässä puheenvuorossa käsittelemme esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Tietotyön erityispiirteet
 • Muisti ja tietoinen tarkkaavaisuus
 • Palautuminen
 • Yhteiset pelisäännöt: tavoitettavuus ja viestintä
 • Työtahtia tukevien arkirutiinien rakentaminen

Oppiminen työelämätaitona

Oppiminen on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista

Oppimisesta on tullut yksi työelämän tärkeimmistä taidoista. Jatkuvien muutosten keskellä elämiseen tarvitaan paitsi osaamista myös kykyä omaksua jatkuvasti uusia asioita. Pelkkä yksilön kyky oppia ei kuitenkaan riitä: kompleksisuuden eli asioiden yhteenkietoutuneisuuden lisääntyessä pitää viisaat päät lyödä yhteen ja muodostaa yhteisiä käsityksiä ympäröivästä todellisuudesta. Toisin sanoen, tarvitaan kykyä oppia yhdessä. Oppiminen on siis osa työtä ja keino päästä kohti yhteisiä tavoitteita, mutta miten oppimista voidaan työyhteisöissä mahdollistaa ja tukea? Entä miten oppimista voidaan tukea ihmisten omasta motivaatiosta käsin?

Tässä puheenvuorossa pureudumme siihen:

 • Mitä oppiminen tänä päivänä tarkoittaa organisaation, yksilön ja tiimin näkökulmasta?
 • Mitä se edellyttää kulttuurilta ja toimintatavoilta, että yksilöt mutta myös työyhteisö yhdessä voi oppia – niin ympäröivästä maailmasta kuin toisiltaankin?

työntekijöiden sitouttaminen

Kuinka pidät huippuosaajat organisaatiossasi?

Työmarkkinoilla on käynnissä todelliset työpaikanvaihtoviikot. Yleisiä syitä työpaikan vaihdolle on työntekijöiden kokema arvostuksen ja yhteisöllisyyden puute työpaikalla.

Kuinka voidaan sitouttaa huippuosaajat omaan organisaatioon? Tutkimusten mukaan työssä koettu sisäinen motivaatio vähentää selvästi työntekijöiden halukkuutta vaihtaa työpaikkaa. Varmista osaajiesi sitoutuminen ja varaa johdolle ja esihenkilöille suunnattu ajatuksia herättelevä valmennuspuheenvuoro.

Puheenvuoro tarkastelee muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

 • Miksi työn merkityksen kokemusta ja sisäistä motivaatiota kannattaa vahvistaa?
 • Miten työntekijöille osoitetaan, että heitä arvostetaan ja heistä välitetään?
 • Mitä inhimillinen, ihmistä arvostava johtaminen tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan käytännössä?

Tarjoamme aiheesta myös laajempia valmennuksia esihenkilö- ja johtotehtävissä toimiville.

Sisäisen motivaation johtaminen

Sisäinen motivaatio lisää työnteon tehokkuutta

Ihmiskeskeinen johtaminen ja yksilöllisen innostuksen ylläpitäminen ovat nykyaikaisen menestyvän organisaation avaintekijöitä. Sisäisen motivaation ylläpitämisen ansiosta työntekijät aidosti syttyvät tehtävistään ja haluavat tehdä parhaansa niiden eteen. Sisäinen motivaatio vahvistaa oppimista, lisää toiminnan tehokkuutta, parantaa laatua ja asiakaskokemusta sekä on perusta innovaatioille.

Puheenvuorossa tarkastellaan sisäinen motivaation syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vahvistamista työn arjessa.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Luottamus ja psykologinen turva ovat huipputiimin edellytyksiä

Tutkimusten mukaan psykologinen turva on se, mikä erottaa parhaat tiimit hyvistä tiimeistä. Kollektiivinen älykkyys ja ryhmien ongelmanratkaisukyky eivät riipu esimerkiksi ryhmän jäsenten älykkyysosamääristä, vaan siitä, kuinka laadukasta vuorovaikutus on heidän välillään. Nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä organisaatiot, joilla on kyky luoda psykologisesti turvallinen luottamuksen ympäristö, ovat niitä jotka menestyvät.

Tässä puheenvuorossa perustellaan, miksi tunnetaidot, empatia ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuuden työn keskiössä. Käymme läpi, mistä elementeistä luottamus koostuu ja mitä voimme tehdä vahvistaaksemme luottamusta eri tasoilla.

kokeilemalla kehittäminen

Kompleksisuus ja kokeilemalla kehittäminen strategisena valintana

Vaikka toimintaympäristö on muuttunut yhä kompleksisemmaksi, organisaatioiden käyttämät työtavat ja metodit eivät ole muuttuneet vastaamaan muutosta. Nojaamme edelleen liian usein suunnittelukeskeisiin toimintatapoihin, vaikka kasvanut kompleksisuus vaatisi enemmän kokeilukeskeistä lähestymistä.

Tässä puheenvuorossa vertaillaan näiden toimintatapojen eroja ja pureudutaan siihen, miksi organisaatioiden pitää yhä enemmän panostaa kokeilemalla kehittämistä tukeviin malleihin. Puheenvuorossa painotetaan konkreettisia, käytännöllisiä tapoja muuttaa organisaation toimintaa vastaamaan paremmin kompleksisuuden vaatimuksia.

järki töihin!

Oman työn johtaminen ja uuden työn taidot

Tietotyön lisäarvo syntyy ajattelusta, ja sen tuottavuudessa kyse on ennen kaikkea laadusta, ei määrästä. Tämä vaatii keskittymistä oikeisiin asioihin. Työtä on aina enemmän kuin on mahdollista saada tehtyä, mikä vaatii priorisointia.

Älykkäiden ja tehokkaiden työtapojen ensisijainen tavoite on lisätä tietotyöläisen tilaa ajatella sekä näin kasvattaa työn vaikuttavuutta.

Tässä puheenvuorossa osallistujat oppivat, miten mielemme ja aivomme toimivat tietotyössä. Käymme läpi, miksi muisti, keskittymiskyky ja tahdonvoima ovat olennaisia tietotyössä pärjäämiselle ja miten näitä voidaan tukea. Osallistujat saavat valmiudet kehittää omia työtapojaan virtaviivaisemmiksi ja vaikuttavammiksi.

läsnäoleva vuorovaikutus

Vuorovaikutus työyhteisön voimavarana

Työyhteisön hyvinvointiin sekä tuloksellisuuteen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka hyvin sen jäsenten keskinäinen vuorovaikutus toimii. Taitavalla vuorovaikutuksella voimme rakentaa ilmapiirin, jossa uskalletaan kehittää ja olla asioista eri mieltä.

Puheenvuoron tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä siitä, mistä rakentava ja läsnäoleva vuorovaikutus syntyy. Osallistujat saavat eväitä siihen, miten he voivat osoittaa empatiaa ja läsnäoloa toiselle sekä tuoda oman viestinsä esiin selkeästi ja rakentavasti. Opeista on hyötyä jokaiselle niin arjen kohtaamisiin kuin haastaviin, tunnelatautuneisiin keskusteluihinkin.

muutoksessa eläminen

Miten lisätä resilienssikykyä?

Muutos on tullut jäädäkseen, mutta olemmeko itse jo mukautuneet siihen? Tässä puheenvuorossa opitaan elämään muutoksen keskellä toimintakykyisenä ja hallitsemaan muutoksesta johtuvaa stressiä.

Puheenvuoro opettaa menetelmiä, kuten uudelleen kehystämistä ja asioiden järkevää ennakointia, jotka auttavat rauhoittamaan mielen muutoksen keskellä. Lisäämme ymmärrystä ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja yhteisöllisyyden voimasta muutoksessa ja annamme vinkkejä parempaan kommunikaatioon omassa työyhteisössä.

yhteisöllinen Hybridityö

Yhteisöllisyyden vahvistaminen hybridityössä

Puheenvuoro on tiivis paketti vuorovaikutustietoutta ja käytännön työkaluja toimivan etäyhteisöllisyyden rakentamiseen.

Valmennus soveltuu kaikille etätöitä tekeville työntekijöille ja hybrideille työyhteisöille. Puheenvuoron myötä osallistujat ymmärtävät, miksi yhteisöllisyys on niin valtavan tärkeää ja kuinka jokainen voi vahvistaa yhteisöllisyyttä omassa työyhteisössään.

Puheenvuorossa pureudutaan keskeisimpiin etätyöhon liittyviin haasteisiin ja käydään läpi toimivia työkaluja mm. älykkäiden työskentelytapojen, tiimin sisäisten vuorovaikutustaitojen, sekä yhteisön sisäisen tiedonkulun ja toimintatapojen päivittämiseen.

Puheenvuoroon voidaan veloituksetta sisällyttää etätyön kokemuksia mittaava ennakkokysely. Kyselyn tulokset esitellään valmennuksen alussa.

luovuus

Luova arki motivoi ajattelemaan ja toimimaan

Luovuus on ihmiselle luontainen tapa toimia ja tapa nähdä ympäröivä maailma mahdollisuuksina. Valitettavasti usein me rajoitamme tätä luontaista kykyämme. Lauri Järvilehto, toinen “PIM! Olet luova” -kirjan kirjoittajista, avaa puheenvuorossa luovan työn kompastuskiviä ja tarjoaa konkreettisia työkaluja luovuuden lisäämiseen työyhteisössä.

Osallistujat oppivat helppoja työarkeen sopivia työkaluja ja toimintamalleja, jotka ravistelevat ajattelua, parantavat työskentelyä ja luovat mielekkäämpää työarkea. Lisäksi opitaan jalostamaan loistavia ideoita kohti toteutusta.


Löysitkö ajankohtaisen aiheen?

Ota yhteyttä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.