Ihmismieltä ymmärtää vain tutkimalla
Filosofian Akatemian tutkimushankkeet pureutuvat laaja-alaisesti elämän peruskysymyksiin: mitä on hyvä elämä, entä mielekäs työ? Tutkimme ihmisten hyvinvointia ja kehitämme konkreettisia ratkaisuja työelämän tarpeisiin.

Akateemisesti meritoituneet tutkijamme kehittävät tekemänsä tutkimuksen pohjalta johtamisen tueksi työkaluja, jotka lisäävät työntekijöiden sisäistä motivaatiota eli vapautta, virtausta ja vastuuta. Tutkimusten mukaan nämä ihmisen perustarpeet huomioiva työkulttuuri lisää tuottavuutta.

Työelämän parantamiseen pyrkivän tutkimuksen lisäksi teemme perustutkimusta, joka kumpuaa akateemisista intohimoistamme. Haluamme ymmärtää paremmin ihmismieltä. Tieteellisten julkaisujen lisäksi kirjoitamme kirjoja, joissa yleistajuistamme tutkimusta ja sovellamme sitä arjessa hyödynnettäviksi työkaluiksi.

Tutkimushankkeita

Co-Passion

Myötätunnon mullistava voima (CoPassion)-tutkimushanke selvittää, ovatko myötätuntoiset työpaikat hyvinvoivia työpaikkoja, joissa työntekijät kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä.

CoPassion kokoaa teologian, kauppatieteen, filosofian, erityispedagogiikan, valtiotieteiden ja psykologian asiantuntijat samaan tiimiin. Tutkimushankkeessa pureudutaan myötätuntoon organisaatioiden arjessa, johtamisessa ja asiakaskohtaamisissa. Selvitämme, miten myötätunto vaikuttaa yritysten tuloksellisuuteen.

Luomme konkreettisia työkaluja ja mittareita suomalaisen elinkeinoelämän käyttöön. Kansainvälinen tutkimus näyttää, että myönteinen työilmapiiri luo innovaatioiden edellytykset. Myötätuntoinen työnantaja saa sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekijöitä. Asiakaskohtaamisissa myötätuntoinen vuorovaikutus on valttia.

Filosofian Akatemian puolesta hankkeessa mukana tutkimusryhmässä Frank Martela ja ohjaustiimissä Karoliina Jarenko.

Lue lisää osoitteesta blogs.helsinki.fi/copassion

Hyväntekeminen psykologisena perustarpeena

Tutkimuksen tavoitteena on pureutua siihen mitä sisäinen motivaatio tarkoittaa ja mitkä ovat ihmisen psykologiset perustarpeet. Tutkimus rakentuu pitkälti itseohjautuvuusteorian (self-determination theory) varaan, joka on viime vuosikymmeninä noussut yhdeksi merkittävimmistä psykologisista motivaatioteorioista. Erityisesti tutkimus pyrkii tarkastelemaan voidaanko hyväntekeminen (benevolence) ymmärtää psykologiseksi perustarpeeksi eli perustavanlaatuiseksi motivaation ja hyvinvoinnin lähteeksi. Tätä aihetta tutkitaan sekä teoreettisesti että empiirisen psykologian menetelmin ja ensimmäiset tieteelliset julkaisut antavat alustavaa näyttöä sille, että hyväntekeminen täyttää tiettyjä psykologisen perustarpeen tunnusmerkkejä.

Tutkimuksesta vastaa Frank Martela, Richard Ryan (University of Sydney)

Leading Passion

PASSION-hanke tekee monitieteellistä, laadullista ja vertailevaa tutkimusta nuorten työasenteista ja organisaatioiden hyvistä innostuksen johtamisen käytänteistä. Hanke yhdistää eri tieteiden tutkimusperinteitä (johtaminen, tuotantotalous, psykologia, filosofia, kasvatustieteet) ja teoreettisessa viitekehyksessään useita työmotivaatioteorioita (työn imu, intohimo työssä, sisäinen motivaatio, toimijuus) sekä peilaa niitä nuorten odotuksiin työstä. Leading Passion -hanke kerää ja käsittelee laadullista aineistoa ja tekee suoria interventioita tuottaen näin ilmiön ymmärtämiseen ja kehittämiseen tarvittavaa syvällistä tietoa.

Hankkeessa tutkijoina Filosofian Akatemialta Reima Launonen, Frank Martela, Maria Ruotsalainen, Tuukka Kostamo ja Iida Mäkikallio

Lue lisää osoitteesta leadingpassion.fi/passion

Puhtausala-hanke

Hankkeen tavoite on selvittää, miten puhtausalasta tehdään vetovoimainen ja palkitseva työllistäjä. Hankkeessa lähestytään hyvän työpaikan idea viimeaikaisten motivaatiotutkimusten läpimurtotulosten kautta. Nämä tutkimukset osoittavat, että inhimillinen hyvinvointi perustuu keskeisesti kolmentyyppisen perustarpeen toteutumiselle. Nämä ovat tarve itsenäiseen toimintaan, tarve itsensä kehittämiseen ja aikaansaamiseen, ja tarve merkitykselliseen tekemiseen. Hyvä työ on työ, joka täyttää nämä perustarpeet. Lähtökohtamme on, että puhtausala täyttää nämä perustarpeet poikkeuksellisen hyvin.

Hankkeessa kerätään tietoa sisäisen motivaation edellytysten toteutumisesta sekä niitä ehkäisevistä tekijöistä puhtausalan arjessa, käytännön toimintatavoissa, toimintakulttuurissa ja käytänteissä. Tulokset analysoidaan ja kipupisteisiin kehitetään ratkaisuja.

Filosofian akatemialla hankkeesta vastaavat Karoliina Jarenko ja Reima Launonen.

Kemianteollisuus-hanke

Hankkeen tavoitteena on sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden työpaikoilla.

Hankkeessa tuotamme sisäistä motivaatiota koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa käytännönläheistä ja helposti sovellettavaa tietoa yritysten tuotantohenkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation kehittämiseen. Lisäksi hankkeen avulla lisätään mukana olevien yritysten välistä vuorovaikutusta, vahvistaa keskinäistä oppimista ja jakaa hyviä käytäntöjä tuotantotyön hyvinvoinnin kehittämisessä. Yrityksissä tavoitteina on lisätä henkilöstön aloitteellisuutta ja aktiivisuutta yrityksen toiminnan ja oman hyvinvointinsa kehittämisessä ja parantaa toiminnan tuottavuutta henkilöstön sisäisen motivaation kehittämisen avulla.

Hankkeessa kuudella kemianteollisuuden tuotannon työpaikalla toteutettiin ensin sisäisen motivaation mittaus. Mittauksen avulla nähtiin, mitä kullakin työpaikalla kannattaisi lähteä kehittämään työn mielekkyyden ja sisäisen motivaation tukemiseksi. Kehitystyössä yhdistettiin sisäisen motivaation viitekehys lean-periaatteisiin ja kokeilemalla kehittämisen lähestymistapaan. Työpajojen avulla luotiin uusia sisäistä motivaatiota tukevia toimintatapoja. Sisäisen motivaation tason toistomittaukset on toteutettu useissa yrityksissä ja muutokset sisäisen motivaation tasossa ovat olleet huomattavia.

Hankkeessa mukana Filosofian Akatemialta Karoliina Jarenko, Tapani Riekki ja Maria Ruotsalainen.