Lähijohtaminen etäelämässä

Etäjohtamisen valmennus esihenkilöille

Etä- ja monipaikkainen työ asettaa omat haasteensa myös esihenkilötyöhön. Johtamisen osalta muutos ei niinkään koske johtamisen periaatteita itsessään, vaan enemmänkin sitä, miten johtamisen perusteita tulisi soveltaa tilanteessa, jossa yhä harvemmin kaikki tekevät työtä samassa paikassa.

Lähijohtaminen etäelämässä -valmennuksessa käsittelemme etätyöaikana erityistä huomiota vaativia johtamisen teemoja ja opimme muokkaamaan ja soveltamaan esihenkilötyötämme uudessa tilanteessa.

Valmennus on tarkoitettu esihenkilöille ja itseohjautuville tiimeille. Kokonaisuus sisältää viisi 90 minuutin etävalmennusta, joista voidaan toteuttaa kaikki tai vain organisaatiolle tarpeellisimmat osat:

Valmennuksen työvälineenä käytetään tarpeestanne riippuen Teamsia, Zoomia tai muuta käytössänne olevaa etäkokousalustaa.

Kuinka olla esihenkilö ilman, että on fyysisesti paikalla? Mistä tietää, kuinka alaiset todella voivat? Kuinka tukea etätyöalakulon kanssa kamppailevia tiimiläisiä?

Kuinka asettaa tavoitteet ja tukea työn priorisoinnissa?

Tavoitteiden kirkastaminen etätyössä

Kuinka voimme varmistaa, että jokainen työntekijä tietää, mitä tulisi tehdä ja miten priorisoida asioita etätyön arjessa?

Tässä valmennuksessa käymme läpi, miten johtamisen perusteita tulisi soveltaa etä- ja monipaikkaisen työn kontekstissa ja miten tavoitteiden asettaminen liittyy tähän. Etätyön johtamisessa on oleellista huolehtia informaation selkeydestä, jotta jokainen pysyy kartalla yhteisistä päämääristä sekä siitä, miten oma toimintaa liittyy yhteisiin tavoitteisiin.

Toinen oleellinen kysymys liittyy kykyyn priorisoida asioita. Tässä valmennuksessa osallistujat saavat työkaluja oman ja alaisten töiden priorisoinnin tukemiseen sekä älykkäiden ja mielekkäiden tavoitteiden asettamiseksi.

Kuinka tukea yhteistyön kulttuuria ja vahvistaa turvallista ilmapiiriÄ?

Luottamus ja yhteistyön kulttuuri

Onko organisaationne toimintatapoihin saatu integroitua yhdessä tekemisen tavat, jotka tukevat yhteistyön muodostumista ja edesauttavat työn sujuvuutta? Etätyöhön liittyvät tavat kertovat paljon organisaation kulttuurista ja yhteisöllisyydestä.

Tapojen toimivuus ja pysyvyys luovat organisaation sisälle luottamusta, joka vahvistaa uskoa yhteiseen tekemiseen. Organisaation kulttuuri voi siis olla etätyötä tukeva tai heikentävä. Valmennus tarjoaa esihenkilöille välineitä etätyötä tukevan yhteistyön kulttuurin rakentamiseen.

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja:

  • Yhdessä tekemisen tavat, jotka tukevat yhteisen identiteetin ja yhteistyön muodostumista
  • Toivottujen toimintatapojen tekeminen näkyväksi
  • Etätyötä tukevat rakenteet ja organisaatiokulttuuri

Kuinka vältetään viestinnän sudenkuopat?

Rakentava kommunikaatio ja tunneilmaston johtaminen

Etäjohtamisessa kommunikaation laadun merkitys korostuu. Keskustelukumppanin reaktioita on vaikeampi havainnoida, kun kommunikoidaan verkon yli. Kirjoitetussa viestinnässä tai pelkän äänen ja/tai kuvan kautta väärinymmärryksen riski kasvaa. Vaarana on esimerkiksi myös vuorovaikutuksen siirtyminen liiaksi sähköpostiin, mikä ei tue esihenkilön keskustelevaa otetta työnteon arjessa.  Esihenkilöltä vaaditaan myös kykyä johtaa tunneilmastoa.

Arjen vuorovaikutusta etätyön keskellä tukee rakentavan keskustelun ABC -työkalupaketti. Se auttaa esihenkilöä kehittämään omia kuuntelun ja kysymisen taitoja, jotka kuuluvat myös valmentavan johtamisen ytimeen.

Kuinka varmistaa läsnäolon tunne myös etäelämässä?

Tiedonkulku ja tavoitettavuus

Tavoitettavuus liittyy sähköisen viestinnän määrään ja laatuun. Esihenkilön kannalta tämä tarkoittaa sen arviointia, kuinka vastata johdettavien yksilöllisiin tarpeisiin vuorovaikutuksen määrästä, ja samalla pitää huoli vuorovaikutuksen laadusta. Kuinka tuotamme läsnäolon tunteen ihmiselle myös etäelämässä?

Oleellista tavoitettavuudessa on määritellä työyhteisön ja tiimin kesken, mitä viestintäkanavia käytetään, mihin tarkoitukseen ja missä ajassa oletamme niiden kautta saavamme toisemme kiinni.

Valmennuksessa käsiteltäviä teemoja:

  • Sähköisen viestinnän määrä ja laatu
  • Ihmisten erilaiset tarpeet tuen ja läsnäolon suhteen
  • Viestintäkanavien määrittely ja käyttö

Miten turvata omat voimavarat etätyön arjessa?

Esihenkilön oma jaksaminen, palautuminen ja hyvinvointi

Esihenkilön on ensin varmistettava oma jaksamisensa ja toimintakykynsä voidakseen auttaa toisia ja toimiakseen työntekijöiden tukena työn arjessa. Toiminnan organisointiin ja muutoksiin liittyvät tekijät kuormittavat mieltämme. Jos emme ole tietoisia näistä kuormitustekijöistä emmekä tue kognitiivista ja henkistä jaksamistamme, on vaarana mielen ylikuormittuminen.

Tässä valmennuksessa käsitellään sitä, miten ylikuormitus muodostuu ja mitä voimme tehdä sen estämiseksi. Etätyöskentelyssä esimerkiksi työn sirpaleisuus helposti korostuu ja hallinnan tunteen säilyttämisessä auttaa, kun opettelee älykkäitä työtapoja.

Henkinen rasitus linkittyy myös fyysiseen rasitukseen. Siksi on oleellista tukea omaa toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Valmennuksessa puhumme siitä, miten omaa jaksamistaan voi tukea muun muassa hoitamalla omaa vireystilaansa työn lomassa.

Päivitä lähijohtaminen etäaikaan

Investointinne

Lähijohtaminen etäelämässä -valmennuskokonaisuus sisältää viisi 90 minuutin verkkovalmennusta, joiden painotuksia voidaan räätälöidä organisaatiosi tarpeen mukaan.

Valmennuskokonaisuuden hinta on 10 800 €.

Suosittelemme järjestämään valmennukset noin kahden viikon välein, jolloin kokonaisuuden läpivienti kestää 8 viikkoa. Suositeltu ryhmäkoko 5-35 henkeä. Valmennusten luento-osuudet voidaan tallentaa organisaatiosi sisäistä käyttöä varten.

Vaihtoehtoisesti voimme toteuttaa myös yksittäisiä valmennuksia, jolloin hinnoittelu on seuraava:

  • 1 valmennus 3 000 €
  • 2 valmennusta 5 600 €
  • 3 valmennusta 7 500 €
  • 4 valmennusta 8 800 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Matkalla tulevaisuuskestäväksi organisaatioksi

Jätä yhteydenottopyyntö