Lähijohtaminen etäelämässä

Etäjohtamisen valmennus esihenkilöille

Lisääntynyt etätyö on tuonut omat haasteensa myös esihenkilötyöhön. Johtamisen osalta muutos ei niinkään koske johtamisen periaatteita itsessään, vaan enemmänkin sitä, kuinka johtamisen perusteita tulisi soveltaa uudessa (etätyö-)tilanteessa.

Lähijohtaminen etäelämässä -valmennuksessa käsittelemme etätyöaikana erityistä huomiota vaativia johtamisen teemoja ja opimme muokkaamaan ja soveltamaan esihenkilötyötämme uudessa tilanteessa.

Valmennus on tarkoitettu esihenkilöille ja itseohjautuville tiimeille. Kokonaisuus sisältää neljä 90 minuutin etävalmennusta, joista voidaan toteuttaa kaikki tai vain organisaatiolle tarpeellisimmat osat:

Valmennuksen työvälineenä käytetään tarpeestanne riippuen Teamsia, Zoomia tai muuta käytössänne olevaa etäkokousalustaa.

Kuinka olla esihenkilö ilman, että on fyysisesti paikalla? Mistä tietää, kuinka alaiset todella voivat? Kuinka tukea etätyöapatian kanssa kamppailevia tiimiläisiä?

Kuinka asettaa tavoitteet ja tukea työn priorisoinnissa?

Tavoitteiden kirkastaminen etätyössä

Kuinka voimme varmistaa, että jokainen työntekijä tietää, mitä tulisi tehdä sekä miten priorisoida asioita etätyön arjessa?

Tässä valmennuksessa käymme läpi, miten johtamisen perusteita tulisi soveltaa etätyön kontekstissa ja miten tavoitteiden asettaminen liittyy tähän. Etätyön johtamisessa on oleellista huolehtia informaation selkeydestä, jotta jokainen pysyy kartalla yhteisistä päämääristä sekä siitä, miten oma toimintaa liittyy näihin yhteisiin tavoitteisiin.

Toinen oleellinen kysymys liittyy kykyyn priorisoida asioita – priorisoinnin merkitys työn ohjauksessa korostuu tilanteessa, jossa ns. kaistaa on normaalia vähemmän. Tässä valmennuksessa osallistujat saavat työkaluja oman ja alaisten töiden priorisoinnin tukemiseen sekä älykkäiden ja mielekkäiden tavoitteiden asettamiseksi.

Työkalu: Smartest Goals -menetelmä tavoitteiden asettamisen tueksi

Kuinka tukea työntekijöiden jaksamista?

Luottamuksen vahvistaminen etätyön arjessa

Etäaika ja sen mukanaan tuoma epävarmuus vaikuttaa myös työntekijöiden luottamuksen kokemukseen. Esihenkilön läsnäolon puuttuessa työntekijät saattavat kokea, että arjessa on saatavilla vähemmän tukea ja apua kuin normaalisti. Tämä taas vaikuttaa jaksamiseen negatiivisesti.

Valmennuksessa käymme läpi, kuinka johtamisessa voidaan olla mahdollisimman hyvin läsnä, vaikka ollaankin etänä. Tutustumme etäjohtamisen 4T -malliin (tavoitettavuus, tavoitteet, tunteet ja tavat): mallin avulla luottamusta voidaan vahvistaa myös silloin, kun ei ole mahdollista olla fyysisesti paikalla. Lisäksi käsittelemme psykologisen turvallisuuden merkitystä, ja kuinka sitä voi vahvistaa myös nykyisessä haastavassa tilanteessa. Luottamus ja psykologinen turvallisuus on pohja yhteiselle toiminnalle, josta yhteisöllisyys kumpuaa.

Työkalu: Etäjohtamisen 4T -malli

Kuinka vältetään viestinnän sudenkuopat?

Rakentava kommunikaatio

Etäjohtamisessa kommunikaation laadun merkitys korostuu. Keskustelukumppanin reaktioita on vaikeampi havainnoida, kun kommunikoidaan verkon yli. Kirjoitetussa viestinnässä tai pelkän äänen ja/tai kuvan kautta väärinymmärryksen riski kasvaa. Vaarana on myös vuorovaikutuksen siirtyminen liiaksi sähköpostiin, mikä ei tue esihenkilön keskustelevaa otetta työnteon arjessa. 

Arjen vuorovaikutusta etätyön keskellä tukee rakentavan keskustelun ABC -työkalupaketti,. Se auttaa esihenkilöä kehittämään omia kuuntelun ja kysymisen taitoja, jotka kuuluvat myös valmentavan johtamisen ytimeen.

Työkalu: Rakentavan keskustelun ABC

Miten turvata omat voimavarat etätyön arjessa?

Esihenkilön oma jaksaminen, palautuminen ja hyvinvointi

Esihenkilön on ensin varmistettava oma jaksamisensa ja toimintakykynsä voidakseen auttaa toisia ja toimiakseen työntekijöiden tukena työn arjessa. Toiminnan organisointiin ja muutoksiin liittyvät tekijät kuormittavat mieltämme. Jos emme ole tietoisia näistä kuormitustekijöistä emmekä tue kognitiivista ja henkistä jaksamistamme, on vaarana mielen ylikuormittuminen.

Tässä valmennuksessa käsitellään sitä, miten ylikuormitus muodostuu ja mitä voimme tehdä sen estämiseksi. Etätyöskentelyssä esimerkiksi työn sirpaleisuus helposti korostuu ja hallinnan tunteen säilyttämisessä auttaa, kun opettelee älykkäitä työtapoja.

Henkinen rasitus linkittyy myös fyysiseen rasitukseen, minkä vuoksi on oleellista tukea omaa toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Valmennuksessa puhumme siitä, miten omaa jaksamistaan voi tukea muun muassa hoitamalla omaa vireystilaansa työn lomassa.

Työkalu: Jaksaminen ja tahdonvoima -tukiohjelma

Päivitä lähijohtaminen etäaikaan

Investointinne

Lähijohtaminen etäelämässä -valmennuskokonaisuus sisältää neljä 90 minuutin valmennusta, joista voidaan toteuttaa kaikki tai vain valitsemanne moduulit.  Hinnoittelu valmennuksen laajuuden mukaan:

  • 1 valmennus 3 000 €
  • 2 valmennusta 5 600 €
  • 3 valmennusta 7 500 €
  • 4 valmennusta 8 800 €

Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Valmentajina toimivat Filosofian Akatemian asiantuntevat ja lukuisia etävalmennuksia toteuttaneet ammattilaiset.

Matkalla tulevaisuuskestäväksi organisaatioksi

Jätä yhteydenottopyyntö