Tuottavuus tietotyössä

Tunneäly tulevaisuuden työn avaintaitona

Tutkimusten mukaan tiimin jäsenten keskinäinen luottamus ja psykologisesti turvallinen ilmapiiri on yksi keskeisimmistä tekijöistä, joka erottaa parhaat tiimit hyvistä.

Mikä tulee luottamuksen tielle  ja saa meidät toimimaan toisin kuin todella haluaisimme? Ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen, joita me käytämme suojellaksemme itseämme epävarmuuden keskellä. 

Terveempiä työyhteisöjä

Mikä tunneäly?

Tunneälykkyydellä tarkoitetaan yksilön kykyä tunnistaa, erotella ja säädellä sekä omia, että toisten ihmisten tunteita sekä käyttää tunnepitoista informaatiota hyödyksi sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen. Innostavan ja avoimen ilmapiirin johtaminen tai haastavien tunnelatautuneiden tilanteiden käsittely rakentavasti ei ole mahdollista ilman vahvoja henkilökohtaisia tunnetaitoja. 

Tunneälyvalmennuksella on siksi kaksi päätavoitetta:

  • Vahvistaa osallistujien henkilökohtaisia tunnetaitoja: omien ajatusten ja tunteiden tiedostamista, säätelyä ja rakentavaa käsittelyä.
  • Lisätä esimiehen kyvykkyyttä johtaa tiiminsä tunneilmastoa ja käsitellä haastavia, potentiaalisesti tunnelatautuneita, tilanteita rakentavasti.

Valmennusten sisältöjä

Henkilökohtaiset tunnetaidot: Tunnetietoisuus ja itsesäätely

  • Itsellesi tyypillisen tunteidenkäsittelytapojen tunnistaminen 
  • Tiedostaminen, miten nykyinen tapasi käsitellä tunteita ja haastavia ajatuksia vaikuttaa sinuun itseesi ja ympäristöösi 
  • Välineitä tunteiden ja haastavien ajatusten kohtaamiseen rakentavalla tavalla

Syventävät ihmissuhdetaidot: Tunteiden johtaminen ja haastavat keskustelut

  • Toisen kokemuksen tavoittaminen ja siitä viestiminen 
  • Yhteyden kokemisen ja empatian esteiden paikantaminen 
  • Työkaluja haastavien keskustelujen käymiseen tiimiläisten kanssa (esim. puuttuminen sopimattomaan käytökseen, kehityskeskustelut, jatkuvat poissaolot, koeajan purku jne.)  

Varaa valmennus

Muutos alkaa tästä!

Räätälöimme valmennuksia organisaatiollesi sopivaksi. Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!