Johda tiedolla

Draivi-mittaus

Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Kiihtyvä muutos ja kilpailu ovat nyt osa yritystoiminnan ja talouden arkipäivää, ja yksilöllisen innostuksen ylläpitäminen ja ihmiskeskeinen johtaminen nousevat organisaatioiden menestyksessä avainasemaan. 

Tutkimuksissa on todettu, että työssä koettu sisäinen motivaatio eli draivi vahvistaa oppimista, lisää toiminnan tehokkuutta, parantaa laatua, nostaa asiakaskokemusta ja on tärkeä perusta kaikelle toiminnan kehittämiselle ja innovaatioille. Sisäinen motivaatio on edellytys muutoksessa mukana pysymiselle ja siinä menestymiselle.

Väitämme, että kymmenen vuoden päästä on olemassa vain organisaatioita, jotka pysyvät dynaamisina ja osaavat johtaa henkilöstönsä sisäistä motivaatiota onnistuneesti. 

Sisäisen motivaation Draivi-mittari antaa eväät tähän.

Tieteestä arjen konkretiaan

Mikä on draivi-mittari?

Draivi-mittari on Filosofian Akatemian kehittämä tutkimustyökalu, jonka avulla selvitetään organisaation sisäisen motivaation tila.

Mittarin kysymykset käsittelevät sisäisen motivaation kolmea pääosa-aluetta: vapautta, virtausta ja vastuuta.

Arjen konkreettisella tasolla liikkuvat kysymykset antavat suoraa tietoa siitä, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa edelleen kehittää sisäisen motivaation tukemiseksi ja työn imun vahvistamiseksi.

Vapaus, virtaus, vastuu

Mitä draivi mittaa?

Vapaus
 • Kyky vaikuttaa rytmitykseen ja aikatauluihin
 • Epäonnistumisten sietäminen
 • Työtehtävien mieluisuus
 • Autonomian kokemus
 • Sisäistetty motivaatio
Virtaus
 • Kiire ja työn sujuvuus
 • Hallinnan tunne
 • Ylikuormittuminen
 • Toimintatavat ja työvälineet
 • Uuden oppiminen ja haasteet
Vastuu
 • Merkityksen kokeminen
 • Rakentava palautekulttuuri
 • Esimiestyö
 • Ryhmähenki ja avoimuus
 • Luottamus

Mittauksissamme olemme havainneet vapauden, virtauksen ja vastuun kunkin jakaantuvan viiteen osa-tekijään. Nämä 15 tekijää selittävät 67 % työn imun vaihtelusta yli 2000 suomalaisen aineistossa.

Tietoa ja toimenpiteitä

Miksi draivi-mittari?

Mittaa passiivisen työhyvinvoinnin sijaan aktiivista työhyvinvointia
 • Aktiivisella työhyvinvoinnilla tarkoitetaan innostusta työstä itsestään ja työn imua. Työstään nauttiva työntekijä voi paremmin, ja on myös tuottavimmillaan. Aktiivinen työhyvinvointi tutkitusti ennustaa tuloksellisuutta paremmin kuin passiivinen työhyvinvointi.
Tarkkuus ja konkretia
 • Draivi-mittari on suunniteltu kehittämistyökaluksi: kysymykset koskevat arjessa konkreettisia tilanteita, joiden kautta kehityskohteiden tunnistaminen on helppoa.
Perustuu validoituun teoriaan ihmisen motivaatiosta
 • Draivin taustalla on tutkituin ja validoiduin teoria ihmisen motivaatiosta ja siihen vaikuttavista elementeistä.
Normitettu
 • Draivi-mittarin tuloksia verrataan Filosofian Akatemian keräämään normiaineistoon. Näin saadaan selville, millä tasolla sisäinen motivaatio mitattavassa organisaatiossa on suhteessa muihin suomalaisiin yrityksiin.
Asiantuntijan analysoima
 • Tulokset analysoi aina Filosofian Akatemian analyytikko, joka etsii datasta strategisesti relevantit yhteydet ja kehityskohteet.

Olet ammattilaisten käsissä

Prosessin sisältö

Prosessi alkaa Draivi-mittauksen räätälöinnillä. Mittaukseen suositellaan lisättäväksi yrityksenne omia avainkysymyksiä aiemmista mittauksista, strategiasta tai muista ajankohtaisista asioista.

Mittaus toteutetaan valitulle ryhmälle sähköisenä monivalintakyselynä, jonka vastausaika on noin 20 minuuttia.* Filosofian Akatemia toimittaa linkin mittaukseen sekä raportoi vastaajamäärät ohjausryhmällenne.

Filosofian Akatemian analyytikko raportoi mittauksen tulokset ohjausryhmällenne yhdessä noin 1,5 tunnin mittaisessa tilaisuudessa. Saatte mittauksen tulokset myös kattavana raporttina.

*Perusmittaukseen kuuluu 100 kysymystä. Saatavilla on myös 40 kysymyksen vaihtoehto, jonka vastausaika on lyhyempi.

Tutkimuksissa on todettu, että työssä koettu sisäinen motivaatio eli draivi vahvistaa oppimista, lisää toiminnan tehokkuutta, parantaa laatua, nostaa asiakaskokemusta ja on tärkeä perusta kaikelle toiminnan kehittämiselle ja innovaatioille.

Muutos näkyväksi

Draivin seuranta

Laajan mittauksen perusteella valittujen kehittämiskohteiden tilannetta voidaan seurata pulssimaisilla pikakyselyillä. Kysely voidaan teettää viikko-, kuukausi- tai kvartaalitasolla tiimeittäin, osastoittain tai laajemmissa ryhmissä. 

SiSäisen motivaation johtamisen Mittari

Draivi 360

Koko työyhteisölle tarkoitetun Draivi-mittarin lisäksi olemme kehittäneet mittarin myös esimiestyöhön. Draivi 360:n avulla esimiehet saavat palautetta omista sisäisen motivaation johtamisen taidoistaan.

Mittarin kysymykset käsittelevät sisäisen motivaation kolmea pääosa-aluetta: vapautta, virtausta ja vastuuta. Arjen konkreettisella tasolla liikkuvat kysymykset antavat suoraa tietoa siitä, mikä toimii hyvin ja mitä kannattaa edelleen kehittää työntekijöiden sisäisen motivaation tukemiseksi ja heidän työn imunsa vahvistamiseksi.

Selvitä organisaatiosi motivaation tila

Muutos alkaa tästä!

Jätä yhteydenottopyyntö niin palaamme sinulle!