puheenvuorot ja verkkovalmennukset

Vaikuttavat asiantuntijoiden puheenvuorot

Haluamme auttaa suomalaista työelämää menestymään tarjoamalla ihmisille ajantasaisia työkaluja työssä menestymiseen. Kokeneiden valmentajien, psykologien ja työelämätutkijoiden ajankohtaiset puheenvuorot tarjoavat tieteelliseen tietoon pohjautuvia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja luovempaan, tuloksellisempaan ja motivoivampaan arkeen.

työntekijöiden sitouttaminen

Kuinka pidät huippuosaajat organisaatiossasi?

Työmarkkinoilla on käynnissä todelliset työpaikanvaihtoviikot. Yleisiä syitä työpaikan vaihdolle on työntekijöiden kokema arvostuksen ja yhteisöllisyyden puute työpaikalla.

Kuinka voidaan sitouttaa huippuosaajat omaan organisaatioon? Tutkimusten mukaan työssä koettu sisäinen motivaatio vähentää selvästi työntekijöiden halukkuutta vaihtaa työpaikkaa. Varmista osaajiesi sitoutuminen ja varaa johdolle ja esihenkilöille suunnattu ajatuksia herättelevä valmennuspuheenvuoro.

Puheenvuoro tarkastelee muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

  • Miksi työn merkityksen kokemusta ja sisäistä motivaatiota kannattaa vahvistaa?
  • Miten työntekijöille osoitetaan, että heitä arvostetaan ja heistä välitetään?
  • Mitä inhimillinen, ihmistä arvostava johtaminen tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan käytännössä?

Tarjoamme aiheesta myös laajempia valmennuksia esihenkilö- ja johtotehtävissä toimiville.

uupumuksen ehkäisy

Ihmislähtöinen kulttuuri ehkäisee uupumusta

Organisaatiotasolla ihmislähtöinen kulttuuri ehkäisee uupumusta, ja mahdollisuus asioiden avoimeen jakamiseen lisää turvallisuuden tunnetta. Säännöllisten kehityskeskusteluiden, varhaisen tukemisen mallin ja työterveyden kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi omasta jaksamisesta pitäisi keskustella avoimesti työyhteisön sisällä.

Turvallisessa työyhteisössä keskinäisen luottamuksen ansiosta uskalletaan puhua avoimesti. Ihmislähtöinen luottamuksen kulttuuri syntyy jokapäiväisissä arjen vuorovaikutustilanteissa. 

Puheenvuorossa käsitellään luottamuksen kulttuurin luomista ja keinoja luottamuksen lisäämiseen. Osallistujat saavat myös työkaluja tunnelatautuneiden tilanteiden käsittelyyn työyhteisössä. 

Tarjoamme uupumisen ehkäisystä myös laajempia valmennuksia ja työpajoja.

Sisäisen motivaation johtaminen

Draivi lisää työnteon tehokkuutta

Ihmiskeskeinen johtaminen ja yksilöllisen innostuksen ylläpitäminen ovat nykyaikaisen menestyvän organisaation avaintekijöitä. Sisäisen motivaation ylläpitämisen ansiosta työntekijät aidosti syttyvät tehtävistään ja haluavat tehdä parhaansa niiden eteen. Sisäinen motivaatio vahvistaa oppimista, lisää toiminnan tehokkuutta, parantaa laatua ja asiakaskokemusta sekä on perusta innovaatioille.

Puheenvuorossa tarkastellaan draivin eli sisäinen motivaation syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vahvistamista työn arjessa.

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuudella työhyvinvointia ja tehokkuutta

Itseohjautuvuuden tukeminen tekee organisaatiosta ketterän liikkeissään ja lisää houkuttelevuutta työnantajana. Tällaisessa organisaatiossa korostuvat erityisesti luottamus, vuorovaikutus ja motivaatio. Tiesitkö, että itseohjautuvuutta tukevissa organisaatioissa tehdään enemmän innovaatioita, ollaan tyytyväisempiä ja sitoutuneempia työhön ja säästetään turhaan byrokratiaan uppoavissa kustannuksissa. 

Itseohjautuvuuden mukana tulee kuitenkin myös paljon vastuuta, jonka työntekijä voi kokea kuormittavaksi. Kuinka löytää työmotivaatiota lisäävä itseohjtutuvuuden malli, joka ei kuormita työnyekijöitä?

Puheenvuorossa tarkastellaan työn keskeisiä muutosliikkeitä, ja perehdytään itseohjautuvuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Puheenvuoron jälkeen osallistujat ymmärtävät itseohjautuvuuden perusteet ja osaavat tarkastella uuteen malliin siirtymisen vahvuuksia ja haasteita. 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Luottamus ja psykologinen turva ovat huipputiimin edellytyksiä

Tutkimusten mukaan psykologinen turva on se, mikä erottaa parhaat tiimit hyvistä tiimeistä. Kollektiivinen älykkyys ja ryhmien ongelmanratkaisukyky eivät riipu esimerkiksi ryhmän jäsenten älykkyysosamääristä, vaan siitä, kuinka laadukasta vuorovaikutus on heidän välillään. Nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä organisaatiot, joilla on kyky luoda psykologisesti turvallinen luottamuksen ympäristö, ovat niitä jotka menestyvät.

Tässä puheenvuorossa perustellaan, miksi tunnetaidot, empatia ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuuden työn keskiössä. Käymme läpi, mistä elementeistä luottamus koostuu ja mitä voimme tehdä vahvistaaksemme luottamusta eri tasoilla.

flow

Paranna organisaatiosi kilpailukykyä tehostamalla flow-tilan edellytyksiä

Tieteellisesti määriteltynä flow on optimaalinen tietoisuuden tila. Flow’ssa oleminen ei ole itsetarkoitus, mutta se voi olla erittäin toimiva työkalu työelämässä.

Flow on meihin sisäänrakennettu, jokaisen käytössä oleva vaihde, jota valitettavasti suurin osa ihmisistä hyödyntää liian vähän. Laadukkaita ajatuksia ei tuoteta olemalla kiireisiä ja puskemalla kovempaa. Niitä saadaan aikaiseksi luomalla puitteet aivojen optimaaliselle toiminnalle ja oikeiden asioiden tekemiselle laadukkaasti.

Tässä puheenvuorossa käydään läpi flow-tilan hyödyntämisen edellytyksiä: Millä tavoin työskentelyolosuhteet omassa työssä ja organisaation tasolla tulisi järjestää, jotta työskentely flow-tilassa olisi mahdollista mahdollisimman usein?

mindfulness

Jaksamisen vahvistaminen tietoisen läsnäolon avulla

Moderni työelämä tapahtuu suurelta osin mielelle äärimmäisen haastavassa ympäristössä. Työskentelemme jatkuvien ärsykkeiden ja keskeytysten tulvassa, jossa mieli helposti puuroutuu ja uupuu.

Vaativassa nykytyöelämässä tuhansia vuosia vanhat mielen hallinnan työkalut ovat nousseet uudelleen arvoon ja niiden hallitseminen alkaa olla laadukkaan työskentelyn takaamisen näkökulmasta välttämätöntä.

Tietoisen läsnäolon, Mindfulnessin, avulla voimme parantaa jaksamista ja resilienssiä päivittäisessä työelämässä. Tässä puheenvuorossa käydään läpi tietotyöläisen arkeen soveltuvia Mindfulness-tekniikoita, joita soveltamalla työn tekeminen on laadukkaampaa ja myös työssä jaksamisen ja itsensä johtamisen taidot kehittyvät.

kokeilemalla kehittäminen

Kompleksisuus ja kokeilemalla kehittäminen strategisena valintana

Vaikka toimintaympäristö on muuttunut yhä kompleksisemmaksi, organisaatioiden käyttämät työtavat ja metodit eivät ole muuttuneet vastaamaan muutosta. Nojaamme edelleen liian usein suunnittelukeskeisiin toimintatapoihin, vaikka kasvanut kompleksisuus vaatisi enemmän kokeilukeskeistä lähestymistä.

Tässä puheenvuorossa vertaillaan näiden toimintatapojen eroja ja pureudutaan siihen, miksi organisaatioiden pitää yhä enemmän panostaa kokeilemalla kehittämistä tukeviin malleihin. Puheenvuorossa painotetaan konkreettisia, käytännöllisiä tapoja muuttaa organisaation toimintaa vastaamaan paremmin kompleksisuuden vaatimuksia.

innostus

Mistä innostus ja motivaatio syntyvät?

Tämän puheenvuoron aikana perehdytään siihen, mistä innostus ja motivaatio syntyvät. Opimme, miksi sisäinen motivaatio on keskeistä hyvinvoinnin kannalta, miten sisäinen motivaatio toimii ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Kuulijat saavat työkaluja oman motivaationsa johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen kehittämiseen.

Tavoitteena on ymmärtää, kuinka omaa sisäistä motivaatiota voidaan johtaa, sekä miten paikantaa itseä rajoittavia uskomuksia, jotka estävät menemästä eteenpäin.

Sami Paju & Tapani Riekki – Järki töihin!

järki töihin!

Oman työn johtaminen ja uuden työn taidot

Tietotyön lisäarvo syntyy ajattelusta, ja sen tuottavuudessa kyse on ennen kaikkea laadusta, ei määrästä. Tämä vaatii keskittymistä oikeisiin asioihin. Työtä on aina enemmän kuin on mahdollista saada tehtyä, mikä vaatii priorisointia.

Älykkäiden ja tehokkaiden työtapojen ensisijainen tavoite on lisätä tietotyöläisen tilaa ajatella sekä näin kasvattaa työn vaikuttavuutta.

Tässä puheenvuorossa osallistujat oppivat, miten mielemme ja aivomme toimivat tietotyössä. Käymme läpi, miksi muisti, keskittymiskyky ja tahdonvoima ovat olennaisia tietotyössä pärjäämiselle ja miten näitä voidaan tukea. Osallistujat saavat valmiudet kehittää omia työtapojaan virtaviivaisemmiksi ja vaikuttavammiksi.

vuorovaikutus

Vuorovaikutus yhteisön voimavarana

Miksi vuorovaikutustyylillä on työyhteisössä merkitystä ja miten sitä voi kehittää? Miksi erilaisten ajattelutyylien ymmäträminen on tärkeää tehokkaan kommunikaation kannalta?

Puheenvuoron aikana osallistujat pääsevät pohtimaan omia tapojaan vuorovaikuttaa, sekä kuinka erilaisia kommunikointitapoja voidaan sovittaa keskenään yhteen. Lisäksi osallistujat oppivat, miten käydään rakentavaa palautekeskustelua ja kuinka synnytetään myönteistä vuorovaikutusta työyhteisössä.

Puheenvuoron tuloksena rakennetaan vuorovaikutustaitoja, jotka pohjaavat yksilöllisiin ominaisuuksiin, mutta jotka tukevat myös yhteisen ymmärryksen rakentumista.

muutoksessa eläminen

Miten lisätä työyhteisön resilienssikyvykkyyttä?

Muutos on tullut jäädäkseen, mutta olemmeko itse jo mukautuneet siihen? Tässä puheenvuorossa opitaan elämään muutoksen keskellä toimintakykyisenä ja hallitsemaan muutoksesta johtuvaa stressiä.

Puheenvuoro opettaa menetelmiä, kuten uudelleen kehystämistä ja asioiden järkevää ennakointia, jotka auttavat rauhoittamaan mielen muutoksen keskellä. Lisäämme ymmärrystä ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja yhteisöllisyyden voimasta muutoksessa ja annamme vinkkejä parempaan kommunikaatioon omassa työyhteisössä.

sujuva etätyö

Työskentely- ja vuorovaikutustaidot etätyössä

Sujuva etätyö -verkkovalmennus on suunnattu kaikille hybrideissä työympäristöissä työskenteleville ja säännöllisesti etätöitä tekeville tietotyöläisille. Tiiviissä verkkovalmennuksessa pureudutaan keskeisimpiin etätyöhon liittyviin haasteisiin ja käydään läpi toimivia työkaluja mm. älykkäiden työskentelytapojen, tiimin sisäisten vuorovaikutustaitojen, sekä yhteisön sisäisen tiedonkulun ja toimintatapojen päivittämiseen.

Valmennukseen voidaan veloituksetta sisällyttää etätyön kokemuksia mittaava ennakkokysely. Kyselyn tulokset esitellään valmennuksen alussa.

yhteisöllinen etätyö

Yhteisöllisyyden vahvistaminen etätyössä

Yhteisöllinen etätyö on 90 minuutin täsmävalmennus, jossa tarjoillaan tiivis paketti vuorovaikutustietoutta ja käytännön työkaluja toimivan etäyhteisöllisyyden rakentamiseen.

Valmennus soveltuu kaikille etätöitä tekeville työntekijöille ja hybrideille työyhteisöille. Verkkovalmennuksen myötä osallistujat ymmärtävät, miksi yhteisöllisyys on niin valtavan tärkeää ja kuinka jokainen voi vahvistaa yhteisöllisyyttä omassa työyhteisössään.

Valmennukseen voidaan veloituksetta sisällyttää korona-ajan kokemuksia mittaava ennakkokysely. Kyselyn tulokset esitellään valmennuksen alussa.

Lauri Järvilehto

luovuus

Luova arki motivoi ajattelemaan ja toimimaan

Luovuus on ihmiselle luontainen tapa toimia ja tapa nähdä ympäröivä maailma mahdollisuuksina. Valitettavasti usein me rajoitamme tätä luontaista kykyämme. Lauri Järvilehto, toinen “PIM! Olet luova” -kirjan kirjoittajista, avaa puheenvuorossa luovan työn kompastuskiviä ja tarjoaa konkreettisia työkaluja luovuuden lisäämiseen työyhteisössä.

Osallistujat oppivat helppoja työarkeen sopivia työkaluja ja toimintamalleja, jotka ravistelevat ajattelua, parantavat työskentelyä ja luovat mielekkäämpää työarkea. Lisäksi opitaan jalostamaan loistavia ideoita kohti toteutusta.


Löysitkö ajankohtaisen aiheen?

Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Organisaation kehityskumppanuus

Yhteistyömme on vaikuttavinta silloin, kun tunnemme asiakkaamme pintaa syvemmältä. Kehityskumppanuudessa käytössäsi on koko Filosofian Akatemian osaaminen.

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.