Johtajat

Esihenkilövalmennus

Inhimillisesti kestävä johtaminen -valmennus esihenkilöille

Työelämä muuttuu nyt nopeasti ja samalla myös esihenkilöiltä edellytettävä osaaminen muuttuu – johtamisesta on tullut yhä vahvemmin yhteisöohjautuvuutta tukevaa palvelevaa johtamista ja onnistumisten mahdollistamista. 

Filosofian Akatemian kehittämä Inhimillisen johtamisen esihenkilövalmennus on syntynyt viimeisimpien tieteellisten tutkimusten sekä vuosikymmenien käytännön kokemuksen yhdistämisestä.

Esihenkilövalmennus pohjautuu maailman tutkituimpaan motivaatioteoriaan (Itsemääräämisteoria, Self-Determination Theory) ja sen avulla:

 • päivität esihenkilötaidot ja johtamisosaamisen vastaamaan tämän päivän vaateisiin
 • vahvistat työntekijöiden hyvinvointia, työn imua ja sitoutumista 
 • varmistat organisaation uudistumiskyvyn nopeasti muuttuvassa maailmassa

Hyvä johtaminen ja laadukas esihenkilötyö ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä työntekijöiden hyvinvoinnin ja yrityksen menestyksen takaamiseksi.

Haluatko kuulla tarkemmin esihenkilövalmennuksista?
Ota yhteyttä Merjaan.

Ihmiset portailla

VALMENNUKSEN TAVOITTEET

Esihenkilövalmennus, jonka tavoitteena maksimaalinen vaikuttavuus

Jokaisella organisaatiolla on hieman erilaiset haasteet, tavoitteet, strategiset painopisteet sekä käytettävissä olevat resurssit. Maksimaalisen vaikuttavuuden saavuttamiseksi suunnittelemme valmennusten sisällöt ja toteutuksen aina yhdessä asiakkaidemme kanssa. 

Hintaan sisältyy aina suunnittelupalaveri, ennakkokysely sekä yhteenveto valmennuskokonaisuuden aikana esille nousseista tärkeistä asioista. 

Yhteisessä suunnittelupalaverissa käsiteltäviä asioita ovat mm.

 • valmennuksen sisällöt
 • toteutustapa ja -kielet: lähi- vai etävalmennukset – vai yhdistelmä molempia?
 • harjoitukset, käytännön kokeilut ja muu itsenäinen työskentely valmennusprosessin aikana
 • kokonaisuuden laajuus ja yksittäisten valmennusten kesto: kuinka monta ja minkä pituisia valmennustapaamisia? 
 • lisäosat kuten kyselyt, mittaukset, johtoryhmän oma valmennus ja yksilö- tai pienryhmäcoaching

SYSTEMAATTINEN JA SELKEÄ YHTEISTYÖ

Tyypillisen esihenkilövalmennus-kokonaisuuden eteneminen

Tyypillisesti esihenkilövalmennus koostuu noin 3-6 valmennustapaamisesta. 

 1. Suunnittelupalaveri: Suunnitellaan yhdessä valmennuksen tavoitteet, sisällöt ja toteutus.
 2. Ennakkokyselyn laatiminen: Tarkoituksena syventää ymmärrystä johtamistilanteen tilasta ja merkittävimmistä haasteista. Tämä mahdollistaa valmennuksen sisällön kohdentamisen ja ohjaa osallistujia valmennus-prosessiin.
 3. Viestintä: Ilmoittautumis- ja ennakkokyselylinkkien lähettäminen.
 4. Aloitustapaaminen: Tutustutaan alkavaan valmennukseen, sen tavoitteisiin ja aikatauluihin. Käymme läpi ennakkokyselyn keskeiset tulokset, sovimme yhteiset toimintasäännöt ja työskentelytavat, sekä luomme luottamuksellisen ilmapiirin.
 5. Valmennukset: Tyypillisesti 3-5 valmennustapaamista, noin 3-6 h/valmennus.
 6. Palautekysely: Palautekysely auttaa meitä kehittämään palvelujamme.
 7. Reflektiotapaaminen: Noin 3-4 kuukauden kuluttua, osallistujat osallistuvat vertaiskeskusteluun, jossa reflektoidaan saavutuksia, vastaan tulleita haasteita ja suunnitellaan jatkoa.

Valmennusten välissä sparria ja tehtäviä:

 • Ohjausryhmän tapaamiset: tarkastellaan pidettyjen valmennusten tuloksia ja koordinoidaan prosessin etenemistä.
 • Välitehtävät ja kokeilut: viedään valmennusten opit käytäntöön, reflektoidaan kokeiluita ja jaetaan kokemuksia muiden kanssa. 
 • Oma kehityssuunnitelma: jokaiselle osallistujalle laaditaan henkilökohtainen kehityssuunnitelma, jonka edistymistä seurataan ja tuetaan valmennusprosessin aikana. 
 • Sparriparit: Osallistujista muodostetaan parit, jotka kannustavat, tukevat ja haastavat toisiaan valmennuksen aikana. Ristiinoppiminen sekä tilivelvollisuus omasta kehityssuunnitelmasta lisäävät sitoutumista ja vaikuttavuutta. 
 • Optio: yksilö- tai pienryhmäcoaching
 • Optio: johtoryhmän oma valmennus tukemaan esihenkilöiden valmennusta

Valmennuksen sisällöt

Esihenkilövalmennus koostuu neljästä moduulista:

 1. Itsensä johtaminen
 2. Valmentavan johtajan taidot
 3. Rakenteiden johtaminen
 4. Kulttuurin ja muutoksen johtaminen 

Tavoitteista riippuen moduuleista valitaan yksi tai useampi, joihin keskitytään. Jokaisen moduulin alla on lisäksi alateemoja, joista valitaan vastaavasti tarpeiden mukaan yksi tai useampi. Tyypillisesti esihenkilövalmennukset koostuvat noin 4-6 valmennustapaamisesta. 

Moduuli 1 – Itsensä johtaminen

Vaikuttava johtaminen vaatii kyvykkyyttä tunnesäätelyyn, oman ajattelun johtamiseen ja laadukkaaseen vuorovaikutukseen. Jotta voi johtaa muita, on ymmärrettävä ja johdettava itseään. Itsensä johtamisen valmennukset on suunniteltu tukemaan esihenkilöiden itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoja.

1. Itsetuntemus vaikuttavan johtamisen pohjana. 

Millainen on tarinasi esihenkilönä? Millainen ihmiskäsitys ja arvopohja ohjaa toimintaasi ja ajatteluasi? Tässä valmennuksessa opit tunnistamaan vahvuuksiasi johtamisroolissa, määrittämään kehityskohteitasi sekä johtamaan omaa oppimistasi.

2. Itsensä johtaminen, palautuminen ja tunnetaidot hyvinvoinnin lähtökohtana. Hyvän johtajan vahvuuksiin kuuluu omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, omien voimavarojen ja luontaisten reaktioiden tunnistaminen ja säätely painetilanteissa. Valmennuksessa opit tunnetaitoja ja tunnesäätelyä, tasapainoisten rajojen löytämistä ja kuormituksen hallintaa.

3. Laadukas ajattelu tuottaa parempaa päätöksentekoa. Esihenkilön oman ajattelun ajattelun taidot ovat keskeisiä itsensä johtamisen taitoja, ja vaikuttavat niin itsereflektiokyvyn vahvistumiseen kuin päätöksentekoon. Valmennuksessa tarkastelemme, miten mieli toimii muutoksessa, kuinka ajattelun vinoumat vaikuttavat ja mitä ratkaisukeskeinen lähestymistapa johtamisessa tarkoittaa.

4. Oman työn johtaminen

Valmennuksessa käsittelemme esihenkilön oman ajankäytön johtamista, jotta läsnäololle ja johdettavien tukemiselle jää riittävästi aikaa. Opimme keskeisiä periaatteita työn suunnittelusta, priorisoinnista, kalenteroinnista ja aktiivisesta delegoinnista. Oman työn johtamisen reflektointi mahdollistaa jatkuvan oppimisen ja työtapojen kehittämisen.

Moduuli 2 – Valmentavan johtajan ydintaidot

Valmentava johtajuus korostaa ihmisten kehittämistä ja tukemista – sen tavoitteena on auttaa tiimin jäseniä saavuttamaan potentiaalinsa, olemaan kestävästi tuloksellisia ja kasvamaan ammatillisesti. 

1. Sisäisen motivaation johtaminen tuottavuuden ja hyvinvoinnin keskiössä. Valmennuksessa tarkastelemme, miksi on keskeistä, että ihmisen psykologiset perustarpeet täyttyvät työssä ja kuinka erilaiset motivaatiotekijät vaikuttavat niin yksilön hyvinvointiin kuin suorituskykyyn. Opimme, miten valmentava johtaja vahvistaa autonomian kokemusta ja toimijuutta työssä ja kuinka voit hyödyntää ymmärrystä konkreettisesti esim. kehityskeskusteluissa.

2. Valmentavan johtajan vuorovaikutustaidot. 

Valmentava johtamisote perustuu läsnäoloon ja kykyyn olla tilanteessa toisen kasvun tukemista varten. Lähtökohtana on, että ihminen on oman työnsä paras asiantuntija. Valmennuksessa harjoittelemme keskeisiä vuorovaikutustaitoja, kuten kuuntelua ja avointen kysymysten tekniikkaa. Opimme tekniikan valmennettavan voimavarojen tunnistamiseen sekä tavoiteorientoituneen keskustelun käymiseen.

3. Haastavat tilanteet ja keskustelut. 

Esihenkilötyössä kohtaamme jatkuvasti erilaisia haastavia tilanteita, kuten vaikeiden päätösten tekemistä, palautetilanteita, ristiriitatilanteiden hallintaa sekä alisuoriutumiseen puuttumista. Valmennuksessa opimme tunnistamaan, mikä tilanteesta tekee haastavan ja miten johdamme empaattisesti mutta jämäkästi. Saamme työkaluja niin tilanteeseen valmistautumiseen, tilanteessa heräävien tunnereaktioiden säätelyyn kuin tilanteen jälkihoitoon.

Moduuli 3 – Rakenteiden johtaminen

Kun johtaminen on enenevissä määrin jaettua, vahvistetaan tiimien yhteisöohjautuvuutta ja myös yksilöltä odotetaan suurempaa itseohjautuvuutta, esihenkilöiden taito johtaa rakenteita korostuu.

1. Valmentava johtaminen yhteisöohjautuvuuden mahdollistajana. Yhteisöohjautuvuus tarkoittaa tiimien kykyä johtaa, kehittää ja organisoida toimintaansa kohti yhdessä asetettuja tavoitteita. Kyse ei ole kaaoksesta vaan selkeistä rakenteista, joiden sisällä on mahdollista ohjautua. Valmennuksessa työstämme johtajan roolia tiimin yhteisöohjautuvuuden mahdollistamisessa ja sitä, miten johtamisen funktioita on mahdollista jakaa tiimin sisällä. Kuinka vahvistamme dialogisuutta ja työn tarkastelua systeemisemmin? Kuinka muutamme rakenteita, jotka syövät motivaatiota?

2. Yhteisen työn johtaminen. 

Tiimityön johtaminen edellyttää fasilitoivaa otetta ja sitä, että tiimit luovat omat pelisäännöt ja määrittelevät yhdessä, miten he kokoontuvat, viestivät ja jakavat tietoa keskenään. Miten viestintävälineitä käytetään? Kuinka päätöksiä tehdään ja kuka niistä on vastuussa? Miten vastuuta ja työtä jaetaan tiimien jäsenten kesken? Kuinka luova työ järjestetään? Mitä edellytyksiä hybridityö asettaa? 

3. Tuloksellisuuden johtaminen. 

Valmennuksessa perehdytään tavoitteiden asettamisen merkitykseen johtamisessa: mitkä ovat hyvän tavoitteen vaatimukset, kuinka tavoitteista tulisi viestiä ja miten yksilön tavoitteet kytketään osaksi tiimin tavoitteita. Tarkastelemme, miten suoritusta voidaan arvioida ja johtaa yksilö- ja tiimitasolla ja millainen palautekulttuuri edistää yksilön ja tiimien oppimista. Kuinka rakennetaan vaikuttava kehityskeskustelu ja edistymisen seuranta?

Moduuli 4 – Kulttuurin ja muutoksen johtaminen

Organisaatioissa ollaan jatkuvasti tekemisissä erilaisten näkymättömämpien ilmiöiden kanssa, jotka vaikuttavat operatiiviseen toimintaan ja joiden tunnistaminen ja sanoittaminen edesauttaa niiden johtamista. Tässä moduulissa opimme myös keskeisiä tulevaisuustaitoja, kuten oppimisen ja muutoksen johtamista.

1. Psykologinen turva ja monimuotoisuus menestyvän kulttuurin taustalla.

Kulttuurin johtamisessa keskeistä on luoda psykologisesti turvallinen ilmapiiri, jossa työntekijät voivat ilmaista itseään avoimesti, ideoida, jakaa osaamistaan ja tuntea olevansa osa tiimiä ja työyhteisöä. Miten huolehditaan inklusiivisuudesta ja siitä, että monimuotoisuus johtaa parempaan tiimityön laatuun eikä lisääntyviin ristiriitoihin? Valmennuksessa opit kuinka luottamusta, avointa keskustelukulttuuria ja myönteistä tunneilmastoa rakennetaan. 

2. Kokeilemalla kehittäminen ja oppiminen.

Jatkuva oppiminen on edellytys organisaation uudistumiskyvylle. Tässä valmennuksessa opimme, miten organisaation oppimista vauhditetaan kokeilukulttuuria kehittämällä. Opimme kokeilemalla kehittämisen periaatteet, testaamme työkaluja ja menetelmiä kokeilujen suunnitteluun, läpivientiin ja seurantaan sekä suunnittelemme konkreettisen kokeilun.

3. Muutoksessa eläminen ja resilienssin vahvistaminen.

Muutoksessa eläminen vaatii organisaatiolta kykyä sopeutua, ennakoida ja oppia nopeasti. Valmennuksessa opit, mistä organisaation resilienssi koostuu ja kuinka sitä voidaan vahvistaa. Kuinka johtaja elää epävarmuudessa ja tukee työntekijöitä säilyttämään toimintakyvyn? Miten muutostilanteissa viestitään avoimesti mutta selkeästi? Kuinka muutosta voi johtaa tehokkaasti mutta inhimillisesti?

MIKSI FILOSOFIAN AKATEMIAN VALMENNUS?

Miksi Inhimillinen johtaminen – esihenkilövalmennus? 

 • Organisaatiosi tarpeisiin räätälöity, modulaarinen ja joustava kokonaisuus. 
 • Tutkittuun tietoon ja vankkaan kokemukseen pohjautuva.
 • Tavoitteena maksimaalinen vaikuttavuus. 
 • Käytännönläheisyys ja oppien vieminen käytäntöön jo valmennusprosessin aikana.
 • Jatkuvan kehittämisen ja oppimisen näkökulma huomioitu – myös se, mitä tapahtuu valmennusprosessin päätyttyä. 
 • Tämän päivän työelämän ja johtamisen vaateet huomioiva. 
 • Oivalluttava, osallistava ja jokaisen osallistujan omaa kehityspolkua tukeva lähestyminen.
 • Ihminen ja inhimillisyys edellä. 

Kysy lisää!

Jätä yhteydenottopyyntö, niin palaamme sinulle mahdollisimman pian.

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Ajatustyön suunta

Johdanko ajatustyötä?

Tiedätkö, mitä tarkoittaa sinun työpaikallasi siirtymä tietotyöstä ajatustyöhön? MItä se vaatii sinulta esihenkilönä? Mikä muuttuu? MIkä pysyy samana? MItä vaatii johtamiselta?