Kohti itseohjautuvuutta
Itseohjautuvuutta tukevissa organisaatioissa tehdään enemmän innovaatioita, ollaan tyytyväisempiä ja sitoutuneempia työhön ja säästetään reippaasti turhaan byrokratiaan uppoavissa kustannuksissa. Itseohjautuvuuden tukeminen tekee organisaatioista ketterämpiä liikkeissään ja houkuttelevampia työnantajia parhaiden osaajien silmissä.Kehitysprosessi pohjautuu Frank Martelan ja Karoliina Jarengon toimittamaan teokseen Itseohjautuvuus – miten organisoitua tulevaisuudessa?

Itseorganisoituminen on organisoitumisen tapa, jossa ylhäältä annetut valmiit rakenteet on minimoitu. Itseohjautuvuudella viitataan yksilön kykyyn toimia omaehtoisesti ilman ulkopuolista kontrollin tarvetta. Ollakseen itseohjautuva, työntekijällä on oltava vahvan sisäisen motivaation lisäksi selkeä käsitys siitä, mitä tavoitetta kohti hän ohjautuu ja hänen on saatava tarvittava tuki tavoitteen saavuttamiseksi.

Itseohjautuvaan tekemisen tapaan siirtyminen voi olla hyvinkin haastavaa organisaatiossa, jolla on pitkät perinteet hierarkkisemmasta ja säädellymmästä kulttuurista.
Minkälaiset rakenteet mahdollistavat itseohjautuvuuden ja yhteistoiminnan?

Itseohjautuvuutta tukevissa organisaatioissa on rakenteita ohjaamassa toimintaa, mutta ne eivät ole hierarkkisia vaan funktionaalisia. Lisäksi on huolehdittava, etteivät vanhat rakenteet sodi itseohjautuvuutta vastaan. Rakenteita muokataan sekä etukäteen suunnittelemalla että luomalla jatkuva foorumi rakenteellisten epäkohtien esiin nostamiselle ja kehittämiselle.Yhteisölliset metataidot mahdollistavat joukko-ohjaistumisen

Itseohjautuvuus ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmiset tekisivät yksin mitä huvittaa. Itseohjautuvat ihmiset johtavat työtään yhdessä. Se edellyttää hyviä kommunikaatiotaitoja, selkeitä viestinnän periaatteita ja sitovia pelisääntöjä. Yhteisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää myös priorisointitaitoja ja älykästä delegointia. Osaamisen jakaminen ja yhdessä kehittäminen vaativat luottamusta ja kykyä johtaa yhteistä tunneilmastoa.

Lue lisää yhteisöllisten metataitojen valmennuksistamme.
Minkälaista itseohjautuvuutta toivoisit teille?

Ei ole olemassa itseorganisoitumisen mallia, joka sopisi kaikkiin tilanteisiin. Siksi olennaista on määritellä, minkälaista itseohjautuvuutta toivotte työntekijöiltä. Fiksua on myös pohtia, minkä asteista itseorganisoitumista tavoitellaan tulevaisuudessa. Määrittelytyö onnistuu mukavasti sitä varten kehittämämme työkalun avulla.


Esimies on muutoksen avainhahmo

Itseohjautuvuuden tukeminen vaatii esimieheltä aivan erilaista otetta kuin kontrolloiva esimiestyö. Fasilitointitaidot, motivaation johtaminen ja valmentaminen ovat osaamisen keskiössä. Muutosvaiheessa esimiehellä on myös tärkeä rooli auttaa tiimiläisiään kasvamaan itseohjautuvampaan suuntaan. Joissain organisaatioissa esimiehen rooli voi muuttua merkittävästikin, joissain ei.

Lue lisää esimiesvalmennuksestamme.


Itseohjautuvuus vaatii hyviä itsensä johtamisen taitoja

Itseohjautuvan asiantuntijan on osattava asettaa omalle työlleen kirkkaita tavoitteita, priorisoitava tekemistä ja saavutettava päämäärät ilman kaitsentaa. Aivotyöläiset johtavat viretasoaan ja osaavat aikatauluttaa työtään sen mukaan. Tekemisen draivi kumpuaa omien vahvuuksien ja oppimisunelmien tuntemisesta ja oman elämän ohjaamisesta näiden mukaan.

Lue lisää oman työn johtamisen valmennuksestamme.Kehitystyön moduulitMäärittelytyö
Toiminnalliset rakenteet
Yhteisölliset metataidot

Itseohjautuvuusmittari

Määrittelyvaiheessa käytetty työkalu toimii prosessin ajan kehityksen seurannan välineenä. Sen osallistava käyttö rakentaa itsessään uutta itseohjautuvuutta tukevaa työkulttuuria. Työkalu paikantaa yksikkö/tiimikohtaisesti kehityskohteet ja osoittaa, missä on kehitytty ja missä asioissa on vielä töitä tehtävänä.

Kehitysprosessin muoto

  • Räätälöity prosessi
  • Kesto vaihtelee muutamasta kuukaudesta useampaan vuoteen riippuen tarpeistanne
  • Systemaattinen seuranta kehittämistyökalullamme
  • Tuloksena ketterämpi ja uusiutumiskykyisempi organisaatio, joka vetää puoleensa parhaat osaajat

Oletko kiinnostunut kehitysprosessista?OTA YHTEYTTÄ