puheenvuorot ja verkkovalmennukset

Vaikuttavat asiantuntijoiden puheenvuorot

Haluamme auttaa suomalaista työelämää menestymään tarjoamalla ihmisille ajantasaisia työkaluja työssä menestymiseen. Kokeneiden valmentajien, psykologien ja työelämätutkijoiden ajankohtaiset puheenvuorot tarjoavat tieteelliseen tietoon pohjautuvia näkökulmia ja konkreettisia työkaluja luovempaan, tuloksellisempaan ja motivoivampaan arkeen.

kestävä työtahti

Kestävä työtahti

Pidä huolta kestävästä työtahdista ja saa asioita aikaan

Koetko pystyväsi jatkamaan töitä nykyisellä tahdilla ja tekemisen tavoilla seuraavat vuodet? Vai onko jonkin muututtava? Mitä oman suorituskykysi ja vaikuttavuuden varmistaminen pidemmällä aikavälillä tarkoittaa tämän päivän arkirutiinien kannalta? 

Kestävässä työtahdissa on kyse siitä, että edellisistä työpäivistä ja -viikoista on pystyttävä palautumaan seuraaviin mennessä. Puheenvuoron myötä ymmärrät tietotyön perusteita muistin ja keskittymisen kannalta. Puheenvuoro tarjoaa myös konkreettisia vinkkejä organisaation ja tiimin työtapojen kehittämiseen ja yhteisten pelisääntöjen luomiseen esimerkiksi viestimisessä ja saavutettavissa olemisesta.

Tässä puheenvuorossa käsittelemme esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Tietotyön erityispiirteet
 • Muisti ja tietoinen tarkkaavaisuus
 • Palautuminen
 • Yhteiset pelisäännöt: tavoitettavuus ja viestintä
 • Työtahtia tukevien arkirutiinien rakentaminen

monimuotoisuus

Erilaisuuden arvostaminen organisaation vahvuudeksi

Psykologinen turvallisuus syntyy siitä, että saamme olla porukassa oma itsemme ilman kasvojen menettämisen pelkoa. Kun koemme, että olemme turvassa ja meitä arvostetaan, uskallamme antaa kaikkemme ilman turhia suodattimia. Erilaisuuden arvostaminen jää työelämässä kuitenkin valitettavan usein vain sanahelinäksi.

Vuoden 2022 Johtajuusbarometrin mukaan itsensä erilaisiksi ja ulkopuolisiksi kokevat jäävät helpommin etätöihin kuin he, jotka kokevat kuuluvansa työyhteisöön omana itsenään. Kun eristämme ja pienennämme itsemme torjutuksi tulemisen pelossa, vuorovaikutuksen määrä ja laatu heikkenee ja edelleen myös työn laatu kärsii.

Sisäänkirjoitetut arvostuksemme ammattilaisuudesta ovatkin vahvasti päivityksen tarpeessa. Sellaiset organisaatiot, jotka ovat kulttuuriltaan ylikorostuneen tavanomaisia, sovinnaisia, hierarkkisia ja kontrolloituja, eivät enää pian kiinnosta uusia työntekijöitä – saati asiakkaita – lainkaan. Nykyisessä maailmassa kun puree ja koskettaa inhimillisyys, aitous, vilpittömyys ja keskeneräisyys – ja tämän hyväksyminen on uudistumisen kannalta välttämätöntä.

Tässä puheenvuorossa käsittelemme esimerkiksi seuraavia teemoja:

 • Työtä ja johtajuutta koskevia muutostrendejä
 • Miksi työelämä tarvitsee erilaisuuden arvostamista enemmän nyt kuin koskaan ennen
 • Mitä monimuotoisuus on käytännössä
 • Kymmenen tapaa tuhota psykologinen turvallisuus
 • Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen arjen vuorovaikutustilanteissa
 • Psykologisen turvallisuuden vahvistaminen osana johtamiskäytänteitä ja yrityskulttuurin johtamista
 • Mitä jokainen meistä voi itse tehdä

inhimillinen työelämä

Inhimillisyys on tulevaisuuden menestystekijä

Tulevaisuuden menestyvä työelämä rakennetaan inhimillisyyden varaan, mutta olemmeko täysin tietoisia mitä inhimillisyyden vahvistaminen vaatii ja kuinka sitä johdetaan? Puheenvuorossa avataan syitä miksi tarvitsemme lisää inhimillisyyttä työelämään: mitä hyötyjä tavoitteen toteutumisesta seuraisi.

Inhimillinen työelämä tukee ihmisten motivaatiota ja jaksamista tavalla, jossa tehoja ei oteta ihmisten selkärangasta, vaan innostuksesta ja kehittymisen ilosta. Inhimillisessä työelämässä ihminen on kokonaisuus, minkä vuoksi painotuksena on se, että jokainen pystyisi ilmentämään omia arvojaan ja kiinnostuksen kohteitaan omassa työssään, tuoden siihen henkilökohtaista lisäarvoa.

Puheenvuorossa keskitytään keinoihin, joiden avulla on mahdollista edistää inhimillisemmän työelämän tekijöitä omassa organisaatiossa.

Oppiminen työelämätaitona

Oppiminen on yksi tärkeimmistä työelämätaidoista

Oppimisesta on tullut yksi työelämän tärkeimmistä taidoista. Jatkuvien muutosten keskellä elämiseen tarvitaan paitsi osaamista myös kykyä omaksua jatkuvasti uusia asioita. Pelkkä yksilön kyky oppia ei kuitenkaan riitä: kompleksisuuden eli asioiden yhteenkietoutuneisuuden lisääntyessä pitää viisaat päät lyödä yhteen ja muodostaa yhteisiä käsityksiä ympäröivästä todellisuudesta. Toisin sanoen, tarvitaan kykyä oppia yhdessä. Oppiminen on siis osa työtä ja keino päästä kohti yhteisiä tavoitteita, mutta miten oppimista voidaan työyhteisöissä mahdollistaa ja tukea? Entä miten oppimista voidaan tukea ihmisten omasta motivaatiosta käsin?

Tässä puheenvuorossa pureudumme siihen:

 • Mitä oppiminen tänä päivänä tarkoittaa organisaation, yksilön ja tiimin näkökulmasta?
 • Mitä se edellyttää kulttuurilta ja toimintatavoilta, että yksilöt mutta myös työyhteisö yhdessä voi oppia – niin ympäröivästä maailmasta kuin toisiltaankin?

työntekijöiden sitouttaminen

Kuinka pidät huippuosaajat organisaatiossasi?

Työmarkkinoilla on käynnissä todelliset työpaikanvaihtoviikot. Yleisiä syitä työpaikan vaihdolle on työntekijöiden kokema arvostuksen ja yhteisöllisyyden puute työpaikalla.

Kuinka voidaan sitouttaa huippuosaajat omaan organisaatioon? Tutkimusten mukaan työssä koettu sisäinen motivaatio vähentää selvästi työntekijöiden halukkuutta vaihtaa työpaikkaa. Varmista osaajiesi sitoutuminen ja varaa johdolle ja esihenkilöille suunnattu ajatuksia herättelevä valmennuspuheenvuoro.

Puheenvuoro tarkastelee muun muassa seuraavia kysymyksiä: 

 • Miksi työn merkityksen kokemusta ja sisäistä motivaatiota kannattaa vahvistaa?
 • Miten työntekijöille osoitetaan, että heitä arvostetaan ja heistä välitetään?
 • Mitä inhimillinen, ihmistä arvostava johtaminen tarkoittaa ja miten sitä toteutetaan käytännössä?

Tarjoamme aiheesta myös laajempia valmennuksia esihenkilö- ja johtotehtävissä toimiville.

uupumuksen ehkäisy

Ihmislähtöinen kulttuuri ehkäisee uupumusta

Organisaatiotasolla ihmislähtöinen kulttuuri ehkäisee uupumusta, ja mahdollisuus asioiden avoimeen jakamiseen lisää turvallisuuden tunnetta. Säännöllisten kehityskeskusteluiden, varhaisen tukemisen mallin ja työterveyden kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi omasta jaksamisesta pitäisi keskustella avoimesti työyhteisön sisällä.

Turvallisessa työyhteisössä keskinäisen luottamuksen ansiosta uskalletaan puhua avoimesti. Ihmislähtöinen luottamuksen kulttuuri syntyy jokapäiväisissä arjen vuorovaikutustilanteissa. 

Puheenvuorossa käsitellään luottamuksen kulttuurin luomista ja keinoja luottamuksen lisäämiseen. Osallistujat saavat myös työkaluja tunnelatautuneiden tilanteiden käsittelyyn työyhteisössä. 

Tarjoamme uupumisen ehkäisystä myös laajempia valmennuksia ja työpajoja.

Sisäisen motivaation johtaminen

Draivi lisää työnteon tehokkuutta

Ihmiskeskeinen johtaminen ja yksilöllisen innostuksen ylläpitäminen ovat nykyaikaisen menestyvän organisaation avaintekijöitä. Sisäisen motivaation ylläpitämisen ansiosta työntekijät aidosti syttyvät tehtävistään ja haluavat tehdä parhaansa niiden eteen. Sisäinen motivaatio vahvistaa oppimista, lisää toiminnan tehokkuutta, parantaa laatua ja asiakaskokemusta sekä on perusta innovaatioille.

Puheenvuorossa tarkastellaan draivin eli sisäinen motivaation syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vahvistamista työn arjessa.

Itseohjautuvuus

Itseohjautuvuudella työhyvinvointia ja tehokkuutta

Itseohjautuvuuden tukeminen tekee organisaatiosta ketterän liikkeissään ja lisää houkuttelevuutta työnantajana. Tällaisessa organisaatiossa korostuvat erityisesti luottamus, vuorovaikutus ja motivaatio. Tiesitkö, että itseohjautuvuutta tukevissa organisaatioissa tehdään enemmän innovaatioita, ollaan tyytyväisempiä ja sitoutuneempia työhön ja säästetään turhaan byrokratiaan uppoavissa kustannuksissa. 

Itseohjautuvuuden mukana tulee kuitenkin myös paljon vastuuta, jonka työntekijä voi kokea kuormittavaksi. Kuinka löytää työmotivaatiota lisäävä itseohjtutuvuuden malli, joka ei kuormita työntekijöitä?

Puheenvuorossa tarkastellaan työn keskeisiä muutosliikkeitä, ja perehdytään itseohjautuvuuden mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Puheenvuoron jälkeen osallistujat ymmärtävät itseohjautuvuuden perusteet ja osaavat tarkastella uuteen malliin siirtymisen vahvuuksia ja haasteita. 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Luottamus ja psykologinen turva ovat huipputiimin edellytyksiä

Tutkimusten mukaan psykologinen turva on se, mikä erottaa parhaat tiimit hyvistä tiimeistä. Kollektiivinen älykkyys ja ryhmien ongelmanratkaisukyky eivät riipu esimerkiksi ryhmän jäsenten älykkyysosamääristä, vaan siitä, kuinka laadukasta vuorovaikutus on heidän välillään. Nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä organisaatiot, joilla on kyky luoda psykologisesti turvallinen luottamuksen ympäristö, ovat niitä jotka menestyvät.

Tässä puheenvuorossa perustellaan, miksi tunnetaidot, empatia ja vuorovaikutustaidot ovat tulevaisuuden työn keskiössä. Käymme läpi, mistä elementeistä luottamus koostuu ja mitä voimme tehdä vahvistaaksemme luottamusta eri tasoilla.

flow

Paranna organisaatiosi kilpailukykyä tehostamalla flow-tilan edellytyksiä

Tieteellisesti määriteltynä flow on optimaalinen tietoisuuden tila. Flow’ssa oleminen ei ole itsetarkoitus, mutta se voi olla erittäin toimiva työkalu työelämässä.

Flow on meihin sisäänrakennettu, jokaisen käytössä oleva vaihde, jota valitettavasti suurin osa ihmisistä hyödyntää liian vähän. Laadukkaita ajatuksia ei tuoteta olemalla kiireisiä ja puskemalla kovempaa. Niitä saadaan aikaiseksi luomalla puitteet aivojen optimaaliselle toiminnalle ja oikeiden asioiden tekemiselle laadukkaasti.

Tässä puheenvuorossa käydään läpi flow-tilan hyödyntämisen edellytyksiä: Millä tavoin työskentelyolosuhteet omassa työssä ja organisaation tasolla tulisi järjestää, jotta työskentely flow-tilassa olisi mahdollista mahdollisimman usein?

kokeilemalla kehittäminen

Kompleksisuus ja kokeilemalla kehittäminen strategisena valintana

Vaikka toimintaympäristö on muuttunut yhä kompleksisemmaksi, organisaatioiden käyttämät työtavat ja metodit eivät ole muuttuneet vastaamaan muutosta. Nojaamme edelleen liian usein suunnittelukeskeisiin toimintatapoihin, vaikka kasvanut kompleksisuus vaatisi enemmän kokeilukeskeistä lähestymistä.

Tässä puheenvuorossa vertaillaan näiden toimintatapojen eroja ja pureudutaan siihen, miksi organisaatioiden pitää yhä enemmän panostaa kokeilemalla kehittämistä tukeviin malleihin. Puheenvuorossa painotetaan konkreettisia, käytännöllisiä tapoja muuttaa organisaation toimintaa vastaamaan paremmin kompleksisuuden vaatimuksia.

innostus

Mistä innostus ja motivaatio syntyvät?

Tämän puheenvuoron aikana perehdytään siihen, mistä innostus ja motivaatio syntyvät. Opimme, miksi sisäinen motivaatio on keskeistä hyvinvoinnin kannalta, miten sisäinen motivaatio toimii ja miten siihen voidaan vaikuttaa. Kuulijat saavat työkaluja oman motivaationsa johtamiseen ja työyhteisön toimintatapojen kehittämiseen.

Tavoitteena on ymmärtää, kuinka omaa sisäistä motivaatiota voidaan johtaa, sekä miten paikantaa itseä rajoittavia uskomuksia, jotka estävät menemästä eteenpäin.

järki töihin!

Oman työn johtaminen ja uuden työn taidot

Tietotyön lisäarvo syntyy ajattelusta, ja sen tuottavuudessa kyse on ennen kaikkea laadusta, ei määrästä. Tämä vaatii keskittymistä oikeisiin asioihin. Työtä on aina enemmän kuin on mahdollista saada tehtyä, mikä vaatii priorisointia.

Älykkäiden ja tehokkaiden työtapojen ensisijainen tavoite on lisätä tietotyöläisen tilaa ajatella sekä näin kasvattaa työn vaikuttavuutta.

Tässä puheenvuorossa osallistujat oppivat, miten mielemme ja aivomme toimivat tietotyössä. Käymme läpi, miksi muisti, keskittymiskyky ja tahdonvoima ovat olennaisia tietotyössä pärjäämiselle ja miten näitä voidaan tukea. Osallistujat saavat valmiudet kehittää omia työtapojaan virtaviivaisemmiksi ja vaikuttavammiksi.

läsnäoleva vuorovaikutus arjen kohtaamisissa ja haastavissa keskusteluissa

Vuorovaikutus työyhteisön voimavarana

Työyhteisön hyvinvointiin sekä tuloksellisuuteen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka hyvin sen jäsenten keskinäinen vuorovaikutus toimii. Taitavalla vuorovaikutuksella voimme rakentaa ilmapiirin, jossa uskalletaan kehittää ja olla asioista eri mieltä.

Puheenvuoron tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä siitä, mistä rakentava ja läsnäoleva vuorovaikutus syntyy. Osallistujat saavat eväitä siihen, miten he voivat osoittaa empatiaa ja läsnäoloa toiselle sekä tuoda oman viestinsä esiin selkeästi ja rakentavasti. Opeista on hyötyä jokaiselle niin arjen kohtaamisiin kuin haastaviin, tunnelatautuneisiin keskusteluihinkin.

muutoksessa eläminen

Miten lisätä resilienssikykyä?

Muutos on tullut jäädäkseen, mutta olemmeko itse jo mukautuneet siihen? Tässä puheenvuorossa opitaan elämään muutoksen keskellä toimintakykyisenä ja hallitsemaan muutoksesta johtuvaa stressiä.

Puheenvuoro opettaa menetelmiä, kuten uudelleen kehystämistä ja asioiden järkevää ennakointia, jotka auttavat rauhoittamaan mielen muutoksen keskellä. Lisäämme ymmärrystä ratkaisukeskeisestä ajattelusta ja yhteisöllisyyden voimasta muutoksessa ja annamme vinkkejä parempaan kommunikaatioon omassa työyhteisössä.

sujuva etätyö

Työskentely- ja vuorovaikutustaidot etätyössä

Sujuva etätyö -verkkovalmennus on suunnattu kaikille hybrideissä työympäristöissä työskenteleville ja säännöllisesti etätöitä tekeville tietotyöläisille. Tiiviissä verkkovalmennuksessa pureudutaan keskeisimpiin etätyöhon liittyviin haasteisiin ja käydään läpi toimivia työkaluja mm. älykkäiden työskentelytapojen, tiimin sisäisten vuorovaikutustaitojen, sekä yhteisön sisäisen tiedonkulun ja toimintatapojen päivittämiseen.

Valmennukseen voidaan veloituksetta sisällyttää etätyön kokemuksia mittaava ennakkokysely. Kyselyn tulokset esitellään valmennuksen alussa.

yhteisöllinen etätyö

Yhteisöllisyyden vahvistaminen etätyössä

Yhteisöllinen etätyö on 90 minuutin täsmävalmennus, jossa tarjoillaan tiivis paketti vuorovaikutustietoutta ja käytännön työkaluja toimivan etäyhteisöllisyyden rakentamiseen.

Valmennus soveltuu kaikille etätöitä tekeville työntekijöille ja hybrideille työyhteisöille. Verkkovalmennuksen myötä osallistujat ymmärtävät, miksi yhteisöllisyys on niin valtavan tärkeää ja kuinka jokainen voi vahvistaa yhteisöllisyyttä omassa työyhteisössään.

Valmennukseen voidaan veloituksetta sisällyttää korona-ajan kokemuksia mittaava ennakkokysely. Kyselyn tulokset esitellään valmennuksen alussa.

Lauri Järvilehto

luovuus

Luova arki motivoi ajattelemaan ja toimimaan

Luovuus on ihmiselle luontainen tapa toimia ja tapa nähdä ympäröivä maailma mahdollisuuksina. Valitettavasti usein me rajoitamme tätä luontaista kykyämme. Lauri Järvilehto, toinen “PIM! Olet luova” -kirjan kirjoittajista, avaa puheenvuorossa luovan työn kompastuskiviä ja tarjoaa konkreettisia työkaluja luovuuden lisäämiseen työyhteisössä.

Osallistujat oppivat helppoja työarkeen sopivia työkaluja ja toimintamalleja, jotka ravistelevat ajattelua, parantavat työskentelyä ja luovat mielekkäämpää työarkea. Lisäksi opitaan jalostamaan loistavia ideoita kohti toteutusta.


Löysitkö ajankohtaisen aiheen?

Ota yhteyttä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Lue myös

Tiede, Rakkaus, Vallankumous -podcast

Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä – ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta.