Vastuun pakoilua ja vapauden kaipuuta

Rakenteet ja itseohjautuvuus blogi

Työssä pitää olla autonomiaa, mutta samanaikaisesti olisi helpottavaa, jos joku sanoisi, että mitä pitäisi tehdä ja koska”. Uutislehti Pohjalainen nosti tämän kohdan Annastiina Mäen johtamiskulttuuria käsittelevästä väitöskirjasta juttunsa kärjeksi (Pohjalainen 13.4.2017) ja niin tekivät myös lukuisat kommentoijat sekä lehden nettisivuilla että sosiaalisessa mediassa.

Se, että tämä asia puhututtaa ja herättää tunteita tässä määrin, vihjaa, että Mäki on osunut johonkin omaa tutkimustaan laajempaan solmukohtaan. Oma kokemuksemme on samansuuntainen. Useammassa yrityksessä, johon olemme saaneet tutustua, on tuskailtu ihmisten samanaikaisen autonomian kaipuun ja toisaalta ohjeiden ja opastuksen pyytämisen välillä. Turhautuneena voi joskus tuntua, että ihmiset vaativat vapautta, vaikkeivät ole halukkaita kantamaan vastuuta. Itseohjautuvuutta toivotaan, mutta samalla pelätään, että mitä jos ihmiset eivät itseohjaudukaan johdon haluamaan suuntaan johdon haluamalla tavalla.

Meillä on ollut kunnia viimeisten kuukausien aikana toimittaa kirjaa itseohjautuvuudesta ja tulevaisuuden organisoitumismalleista. Kirjassa on sekä teoreettisempia katsauksia että case-kuvauksia suomalaisista yrityksistä. Case-kuvausten perusteella on käynyt hyvin selväksi, ettei itseohjautuvuuden tukeminen todellakaan tarkoita sitä, että ihmiset tekisivät mitä huvittaa tai ettei organisaatiossa olisi rakenteita.

Itseohjautuvuutta toivotaan, mutta samalla pelätään, että mitä jos ihmiset eivät itseohjaudukaan johdon haluamaan suuntaan johdon haluamalla tavalla

Itseohjautuvuutta tukevista organisaatioista puuttuvat hierarkkiset rakenteet tai niitä on perinteisempää organisaatiota huomattavasti vähemmän. Mutta niissä on runsaasti toiminnallisia rakenteita – rakenteita, jotka nimenomaan auttavat organisoitumaan, asettamaan tavoitteita ja määrittelemään, kuka tekee mitäkin ja missä ajassa. Toiminnalliset rakenteet auttavat itseohjautuvia ihmisiä joukko-ohjaistumaan, ei ohjautumaan joukkona samaan suuntaan.

Toiminnallinen rakenne on esimerkiksi tiimi-palaveri. Erona perinteisen hierarkisemman organisaation tiimipalaveriin on se, että tässä ihmiset organisoivat ja synkronoivat demokraattisemmin oman toimintansa. Esimies voi jopa istua hiljaa koko palaverin ajan. Operatiivisen järjestäytymisen ohella palavereissa käytetään myös aikaa ison kuvan hahmottamiseen, prioriteettien kirkastamiseen ja yhteisten pelisääntöjen päivittämiseen. Nämä kaikki toimivat ohjenuorina yksilöille, jotka palaverien välillä toimivat suhteellisen itsenäisesti yksin ja yhdessä.

Ilman tätä keskinäistä merkityksen ja reunaehtojen luomista sekä operatiivisen toiminnan tavoitteiden asetantaa ihminen ei kykene toimimaan yhteisössä järkevästi. Esimiehen tehtävä onkin luoda näitä areenoita ja huolehtia siitä, että nämä järkevän työn edellytykset tulevat määritellyiksi. Mikäli ihmiselle ei näitä tehokkaan työn edellytyksiä anneta, menee hän kysymään niitä siltä ihmiseltä, jolta niitä on ennenkin totuttu kysymään – esimieheltä.

Itseohjautuvuutta ja autonomiaa tukeva työkulttuuri on uutta meille kaikille – toisille enemmän, toisille vähemmän. Jokainen meistä epäröi ja pohtii, miten asian kanssa pitäisi edetä. Teemme virheitä ja otamme harha-askelia kehityksen polulla. Kollegamme, esimiehemme ja johdettavamme tulkitsevat toimintaamme ja harha-askeliamme omasta epävarmuudestaan käsin. Väärinymmärrysten todennäköisyys on suuri. Asioita ei edistä se, että leimaamme turhautumisessamme esimiehet ja johdon vallastaan kynsin ja hampain kiinni pitäviksi hirmuiksi tai työntekijät vastuuta pakoileviksi vapauden haikailijoiksi. Annastiina Mäen väitöskirjassaan tunnistama johtamiskulttuurin paradoksi kertoo kehityksemme kipupisteestä. Nyt kun se on tunnistettu, tunnustettu ja pöydällä tarkasteltavana, voimme keksiä siihen ratkaisuja. Niitä olisi tulossa toukokuussa yhden kirjallisen verran ulos.

Karoliina ja Frank

Annastiina Mäen johtamisen paradokseja käsittelevän väitökirjan löydät osoitteesta http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-730-9.pdf

Meidän uutta kirjaa voi tilata osoitteesta:
https://shop.almatalent.fi/itseohjautuvuus-3039-8.html


Lue myös

Luottamus ja hyvinvointivaltio blogi

Hyvinvointivaltiomme on suurin saavutuksemme

Reima Launonen

Tunteet työpaikalla blogi

Kuuluuko suru työpaikalle?

Iida Mäkikallio

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.