Kohti kutsumuksellista puhtausalaa

Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hankkeen tavoite oli selvittää, miten puhtausalasta tehdään vetovoimainen ja palkitseva työllistäjä.

Hankkeessa lähestyttiin hyvän työpaikan ideaa viimeisimpien motivaatiotutkimusten läpimurtotulosten kautta. Nämä tutkimukset osoittavat, että inhimillinen hyvinvointi perustuu keskeisesti kolmentyyppisen perustarpeen toteutumiselle. Nämä ovat tarve itsenäiseen toimintaan, tarve itsensä kehittämiseen ja aikaansaamiseen, ja tarve merkitykselliseen tekemiseen. Hyvä työ on työ, joka täyttää nämä perustarpeet. Tavoitteena hankkeessa oli selvittää, täyttääkö puhtausala nämä hyvän työn periaatteet.

Hankkeessa haastateltiin satoja siivoojia ja puhtausalan esimiehiä ympäri Suomea. Heiltä kerättiin tietoa sisäisen motivaation edellytysten toteutumisesta sekä niitä ehkäisevistä tekijöistä puhtausalan arjessa, käytännön toimintatavoissa, toimintakulttuurissa ja käytänteissä. Haastatteluiden perusteella keskeisimpiä tekijöitä työn mielekkyyden edistämiselle havaittiin olevan siivoojan mahdollisuus hoitaa asiakkuuksia itsenäisesti, valmentava esimiestyö sekä palveleva johto. Hankkeen loppuraporttina tuotettiin käytännönläheinen tiekartta nykypisteestä kutsumukselliseen puhtausalaan.

Hanke toteutettiin vuosina 2014-2015. Filosofian Akatemialla hankkeesta vastasivat Karoliina Jarenko ja Reima Launonen.

Lue myös

Työn mielekkyyden vahvistaminen kemianteollisuuden työpaikoilla

Kemianteollisuus-hankkeen tavoitteena oli sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden tuotannon työpaikoilla.

Leading Passion

Leading Passion -hankkeessa tehtiin monitieteellistä, laadullista ja vertailevaa tutkimusta nuorten työasenteista ja organisaatioiden hyvistä innostuksen johtamisen käytänteistä.

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen

Tämä valmennus tarjoaa työkalut menestyksellisen uuden työn tarpeisiin ja hajautetun organisaation toimintatapoihin.

Jalostus - kokeilu - draivi

Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.