Työn mielekkyyden vahvistaminen kemianteollisuuden työpaikoilla

Kemianteollisuus-hankkeen tavoitteena oli sisäisen motivaation ja aktiivisen työtyytyväisyyden kehittäminen kemianteollisuuden tuotannon työpaikoilla.

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa sisäistä motivaatiota koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin perustuvaa käytännönläheistä ja helposti sovellettavaa tietoa yritysten tuotantohenkilöstön hyvinvoinnin ja motivaation kehittämiseen. Lisäksi hankkeen avulla haluttiin lisätä mukana olevien yritysten välistä vuorovaikutusta, vahvistaa keskinäistä oppimista ja jakaa hyviä käytäntöjä tuotantotyön hyvinvoinnin kehittämisessä. Yrityksissä tavoitteina oli lisätä henkilöstön aloitteellisuutta ja aktiivisuutta yrityksen toiminnan ja oman hyvinvoinnin kehittämisessä sekä parantaa toiminnan tuottavuutta henkilöstön sisäisen motivaation kehittämisen avulla.

Hankkeessa toteutettiin ensin sisäisen motivaation mittaus kuudella kemianteollisuuden tuotannon työpaikalla. Mittauksen avulla nähtiin, mitä kullakin työpaikalla kannattaisi lähteä kehittämään työn mielekkyyden ja sisäisen motivaation tukemiseksi. Kehitystyössä yhdistettiin sisäisen motivaation viitekehys lean-periaatteisiin ja kokeilemalla kehittämisen lähestymistapaan. Työpajojen avulla luotiin uusia sisäistä motivaatiota tukevia toimintatapoja. Sisäisen motivaation tason toistomittaukset on toteutettu useissa yrityksissä ja muutokset sisäisen motivaation tasossa ovat olleet huomattavia.

Hanke toteuttiin vuonna 2016 ja siinä olivat mukana Filosofian Akatemialta Karoliina JarenkoTapani Riekki ja Maria Ruotsalainen.

Lue myös

Leading Passion

Leading Passion -hankkeessa tehtiin monitieteellistä, laadullista ja vertailevaa tutkimusta nuorten työasenteista ja organisaatioiden hyvistä innostuksen johtamisen käytänteistä.

Kohti kutsumuksellista puhtausalaa

Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hankkeen tavoite oli selvittää, miten puhtausalasta tehdään vetovoimainen ja palkitseva työllistäjä.

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen

Tämä valmennus tarjoaa työkalut menestyksellisen uuden työn tarpeisiin ja hajautetun organisaation toimintatapoihin.

Jalostus - kokeilu - draivi

Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.