Filosofian Akatemia Oy:n ja Clear Channel Suomi Oy:n yhteistyö alkoi vuonna 2015 Leading Passion: How to Create a Culture of Engagement - tutkimushankkeen myötä. Yhteistyön tarkoituksena oli löytää keinot, joilla Clear Channelin työntekijöiden innostusta ja sisäistä motivaatiota voitaisiin vahvistaa jo valmiiksi hyvältä tasolta.

Aluksi yrityksessä suoritettiin Filosofian Akatemian Sisäisen motivaation Draivi-mittaus, jolla selvitettiin työntekijöiden sisäisen motivaation taso sekä siihen vaikuttavat tekijät. Mittauksen pohjalta työntekijöille järjestettiin kolme työpajaa, joissa pureuduttiin valmentajien johdolla mittauksessa esiin nousseisiin haastekohtiin ja pohdittiin pienryhmissä, miten haasteisiin vaikuttavia tekijöitä voidaan lähteä kehittämään. Työpajoihin osallistui työntekijöitä kaikilta osastoilta.

Työntekijöiltä syntyneet kehitysehdotukset käytiin läpi yrityksen johdon kanssa ja ehdotuksista valittiin ne, joita lähdetään jalkauttamaan työn arkeen. Jalkautus tapahtui työpajoihin osallistuneiden työntekijöiden toimesta ja kehitysehdotukset vietiin tehokkaasti käytäntöön.

Vuonna 2016 Clear Channelissa suoritettiin sisäisen motivaation jatkomittaus, joka osoitti, että tulokset olivat parantuneet jopa radikaalisti jo aiemmin hyvältä tasolta. Työntekijöiden autonomian eli vaikuttamisen kokemus, joka tutkitusti vaikuttaa keskeisesti työn imuun ja sisäiseen motivaatioon, oli noussut läpi organisaation keskimäärin 0,54 astetta (yli 0,2 nousu on merkitsevä).


“Sitoutumista vaativa mutta palkitseva matka.”

Timo Tammi
Toimitusjohtaja

PostNord Oy valitsi Filosofian Akatemia Oy:n pääyhteistyökumppanikseen toteuttamaan yhtiön sisäistä Talent-ohjelmaa. Ohjelman tarkoituksena oli sekä tarjota yksilöille kehittymismahdollisuuksia että luoda ryhmä talon sisäisiä muutosagentteja. Yhteistyön tärkeimpiä tavoitteita olivat osallistujien kehitysosaamisen kasvattaminen sekä yrityksen asiakaskokemuksen parantaminen.

Yhteistyö Talent-ohjelmassa koostui kahden viikon välein pidetyistä työpajoista vuoden 2017 ajan. Ensimmäisellä jaksolla työpajojen aiheita olivat mm. kehitysmetodit, asiakasymmärrys, ongelmien tunnistaminen, ratkaisujen ideointi, kokeilut, iteratiivinen kehittäminen ja opitun reflektointi. Työpajoissa hahmotettiin muun muassa, mitä asiakaskokemus PostNordin kontekstissa tarkoittaa, mitkä tekijät siihen vaikuttavat, mitkä ovat oleellisimmat kehityskohteet ja millä konkreettisilla kokeiluilla asiakaskokemusta lähdetään parantamaan.

Toisella jaksolla huomio siirtyi osallistujien oman työn kehittämiseen. Ennen työpajojen alkua osallistujille suoritettiin Filosofian Akatemia Oy:n Virtaus-mittaus, jolla selvitettiin mm. osallistujien hallinnantunnetta sekä kokemusta työn sujuvuudesta. Työpajoissa kehitettiin kokeiluja osallistujien työtapojen ja -välineiden parantamiseen, ja aiheina käsiteltiin mm. toiminnan muuttamisen psykologiaa, työn imua, tehtävänhallintaa, työn suunnittelun metodeja, keskittymistä tukevia työtapoja ja työympäristön muokkausta.

Työpajojen jälkeen suoritetussa seurantamittauksessa kävi ilmi, että osallistujien työtavat ja -käytännöt sekä työn sujuvuus olivat ohjelman aikana kehittyneet merkittävästi positiivisempaan suuntaan, ja koettu kiire ja ylikuormitus työssä olivat vähentyneet lähtötasosta huomattavasti.

Filosofian Akatemia Oy jatkaa PostNordin valmennusyhteistyökumppanina vuonna 2019.


“Filosofian Akatemian valmennukset ovat inspiroineet ja motivoineet monia meidän yrityksessämme. On hienoa, että heidän avullaan olemme rakentaneet ympäristön, jossa voidaan katsoa asioita eri perspektiivistä, kokeilla uutta, kyseenalaistaa ja esittää innovatiivisia ideoita.”

Nadezda Halkola
HR Specialist

Barona Group on viime vuosina kasvanut voimakkaasti mm. kunnianhimoisten tavoitteiden, avoimen kommunikaatiokulttuurin ja matalan organisaatiohierarkiansa ansiosta. Konsernin tavoitteena oli uusi johtamisfilosofia, joka ohjaisi olemassa olevaa esimiestyötä vastaamaan entistä paremmin voimakkaasti kasvavan konsernin haasteita sekä toimialan tulevia muutoksia.

Baronan ja Filosofian Akatemia Oy:n näkemys uudesta johtamisfilosofiasta oli yhtenäinen: keskeistä Baronan menestyksen kannalta on sisäisesti motivoiva ja rohkea esimiestyö. Se tarkoittaa esimiesten rohkeutta ajatella isosti sekä uskallusta vaatia ihmisiltä omistautumista ja itsensä toteuttamista työssä. Rohkeutta puhua vaikeistakin asioista ja luoda turvallinen ilmapiiri, jossa ihmiset uskaltavat ylittää itsensä.

Rohkean, sisäisesti motivoivan esimiestyön kehittämisen lisäksi yhteistyön tavoitteena oli yhtenäistää ajattelua Barona Groupin sisällä. Valmennusten perustana toimi sisäisen motivaation viitekehyksen lisäksi Baronalla juuri valmistunut parasta mahdollista työyhteisöä kuvaava sarja teesejä. Yhteisen ajattelun ja dialogin seurauksena syntyi sisäisen motivaation johtamisen valmennuskokonaisuus nimeltä Rohkeiden yritysten esimiesvalmennus.

“Olemme olleet todella tyytyväisiä yhteistyöhön ja Filosofian Akatemia jatkaa konsernin esimiesvalmennusten kumppanina edelleen vuonna 2019.”

Marita Paajaste
Henkilöstöjohtaja


“Suosittelen Filosofian Akatemian järjestämää esimiesvalmennusta lämpimästi kaikille esimiehille. Erityisesti sellaisille, jotka tykkäävät lähteä rohkeasti mukaan kehittämään itseään esimiehenä soveltamalla saatua teoriaa käytäntöön. Minulle valmennus osui loistavaan saumaan: oli tärkeää saada vahvistusta omille ajatuksilleni mutta toisaalta valmennuksessa heränneiden ideoiden myötä saada kehittää itseä esimiehenä. Mukavasti, turvallisesti ja kokeilevasti.”

Riitta Rainio
Baronalainen esimies
“Parasta on, kun valmennuksessa saadut opit ovat jääneet elämään vahvasti osaksi arkea. Ja näiden myötä esimiestyö on tuntunut entistä mielenkiintoisemmalta ja myös merkityksellisemmältä.”

Riitta Rainio
Baronalainen esimies