Clear Channel

Draivin vahvistaminen omaa työtä kehittämällä

Filosofian Akatemia ja Clear Channel ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2015 lähtien erilaisten työpajojen, valmennusten ja mittausten muodossa. Yhteistyö alkoi Leading Passion: How to Create a Culture of Engagement -tutkimushankkeen myötä, ja tarkoituksena oli löytää keinot, joilla Clear Channelin työntekijöiden innostusta ja sisäistä motivaatiota voitaisiin vahvistaa jo valmiiksi hyvältä tasolta.

Aluksi yrityksessä suoritettiin Filosofian Akatemian sisäisen motivaation Draivi-mittaus, jolla selvitettiin työntekijöiden sisäisen motivaation taso sekä siihen vaikuttavat tekijät. Mittauksen pohjalta työntekijöille järjestettiin työpajoja, joissa pureuduttiin valmentajien johdolla mittauksessa esiin nousseisiin haastekohtiin ja pohdittiin pienryhmissä, miten haasteisiin vaikuttavia tekijöitä voidaan lähteä kehittämään. Työpajoihin osallistui työntekijöitä kaikilta osastoilta.

Työntekijöiltä syntyneet kehitysehdotukset käytiin läpi yrityksen johdon kanssa ja ehdotuksista valittiin ne, joita lähdetään jalkauttamaan työn arkeen. Jalkautus tapahtui työpajoihin osallistuneiden työntekijöiden toimesta ja kehitysehdotukset vietiin tehokkaasti käytäntöön.

Vuonna 2016 Clear Channelissa suoritettiin sisäisen motivaation jatkomittaus, joka osoitti, että tulokset olivat parantuneet jopa radikaalisti jo aiemmin hyvältä tasolta. Työntekijöiden autonomian eli vaikuttamisen kokemus, joka tutkitusti vaikuttaa keskeisesti työn imuun ja sisäiseen motivaatioon, oli noussut läpi organisaation keskimäärin 0,54 astetta (yli 0,2 nousu on merkitsevä).

Hyvin onnistuneen tutkimushankkeen pohjalta vuotuista yhteistyötä on jatkettu työpajojen, valmennusten ja mittausten muodossa. Teemoina on ollut esimerkiksi yhteiskehittely, reiluuden tunteen voimistaminen, oppiminen, palautteen antaminen sekä oman työn johtaminen. Valmennuksia ja työpajoja on toteutettu sekä esihenkilöille, johdolle että koko henkilöstölle.

“Sitoutumista vaativa mutta palkitseva matka.”

Timo Tammi, toimitusjohtaja

Haluatko kuulla tarkemmin tästä tai vastaavista hankkeistamme? Ota yhteyttä Merjaan.

Lue myös

PostNord

Asiakaskokemuksen parantaminen ja työtapojen tehostaminen kokeilemalla kehittäen

Barona Group

Sisäisen motivaation johtaminen – jatkuva esimiesvalmennus

Ajankohtaista Filosofian Akatemiassa

Tietoa Filosofian Akatemian tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista.

Lataa Ajatustyön suunta -selvitys

Itseohjautuvuus - draivi - kokeilu

Filosofian Akatemia on valmennus-, konsultointi- ja tutkimusyritys, joka muotoilee parempia työyhteisöjä.