Clear Channel logo Clear Channel

Draivin vahvistaminen omaa työtä kehittämällä

Draivin vahvistaminen omaa työtä kehittämällä

Filosofian Akatemia Oy:n ja Clear Channel Suomi Oy:n yhteistyö alkoi vuonna 2015 Leading Passion: How to Create a Culture of Engagement – tutkimushankkeen myötä. Yhteistyön tarkoituksena oli löytää keinot, joilla Clear Channelin työntekijöiden innostusta ja sisäistä motivaatiota voitaisiin vahvistaa jo valmiiksi hyvältä tasolta.

Aluksi yrityksessä suoritettiin Filosofian Akatemian sisäisen motivaation Draivi-mittaus, jolla selvitettiin työntekijöiden sisäisen motivaation taso sekä siihen vaikuttavat tekijät. Mittauksen pohjalta työntekijöille järjestettiin kolme työpajaa, joissa pureuduttiin valmentajien johdolla mittauksessa esiin nousseisiin haastekohtiin ja pohdittiin pienryhmissä, miten haasteisiin vaikuttavia tekijöitä voidaan lähteä kehittämään. Työpajoihin osallistui työntekijöitä kaikilta osastoilta.

Työntekijöiltä syntyneet kehitysehdotukset käytiin läpi yrityksen johdon kanssa ja ehdotuksista valittiin ne, joita lähdetään jalkauttamaan työn arkeen. Jalkautus tapahtui työpajoihin osallistuneiden työntekijöiden toimesta ja kehitysehdotukset vietiin tehokkaasti käytäntöön.

Vuonna 2016 Clear Channelissa suoritettiin sisäisen motivaation jatkomittaus, joka osoitti, että tulokset olivat parantuneet jopa radikaalisti jo aiemmin hyvältä tasolta. Työntekijöiden autonomian eli vaikuttamisen kokemus, joka tutkitusti vaikuttaa keskeisesti työn imuun ja sisäiseen motivaatioon, oli noussut läpi organisaation keskimäärin 0,54 astetta (yli 0,2 nousu on merkitsevä).

“Sitoutumista vaativa mutta palkitseva matka.” ― Timo Tammi, toimitusjohtaja

Lue myös

PostNord logo

PostNord

Asiakaskokemuksen parantaminen ja työtapojen tehostaminen kokeilemalla kehittäen

Barona Group logo

Barona Group

Sisäisen motivaation johtaminen – rohkeiden yritysten esimiehet

Hajautetussa organisaatiossa työskentely ja johtaminen

Tämä valmennus tarjoaa työkalut menestyksellisen uuden työn tarpeisiin ja hajautetun organisaation toimintatapoihin.

Jalostus - kokeilu - draivi

Kohti itseohjautuvuutta

Itseorganisoituminen vaatii työntekijöiltä paljon erilaisia taitoja. Itsensä johtamisen taitojen lisäksi se edellyttää nk. yhteisöllisiä metataitoja, eli yhteisen työn tekemisen taitoja.