Blogi

Miten johtaa ilman johtajaa?

Viides yhteisöllisten metataitojen osa-alue ovat yhdessä johtamisen käytänteet (englanniksi co-management). Blogisarjamme viimeisessä osassa Karoliina Jarenko antaa esimerkkejä toimintatavoista, jotka helpottavat tiimien arkea niiden toiminnan muuttuessa itseorganisoituvampaan suuntaan ja esimiehen manageroivan roolin vähentyessä.

Avasin co-managementin ja muutaman muun teemaan liittyvän termin käsitteitä vastikään blogissani. Työ- ja johtamiskulttuurin muuttuessa suuri osa perus-“managementista” on ihannetapauksessa muutettu prosesseiksi, jotka pyörivät taustalla ja jotka kaipaavat vain pientä manuaalista panosta. Nämä prosessit pitävät tiimin toiminnan pyörimässä, luovat struktuurin arjen tekemiselle ja auttavat ihmisiä ohjautumaan samaan suuntaan.

Hyvä esimerkki arjen struktuuria luovasta työkalusta on kalenteri. Kalenteriin voidaan aikatauluttaa vaikkapa kahdeksi vuodeksi eteenpäin viikkopalaverit, sisäisten prosessien kehityssessiot, tavoitteiden asetannat ja seurannat, kevätjuhlat ja muut toistuvat tapahtumat (tiedostaen että ne tulevat hieman liikkumaan elämän vuoksi). Kalenterimerkintöihin saa kiinnitettyä tapahtumissa tarvittavat dokumentit ja muistiinpanot. Esimerkiksi kevään prioriteettien asettamiselle varattuun tapahtuman kalenterimerkintään saa linkattua taulukon, johon kirjataan yhteiset ja jokaisen tiimiläisen omat prioriteetit seuraavalle puolelle vuodelle. Sama taulukko linkataan myös kesäkuisen reflektiotapahtuman kalenterimerkintään. Meillä Filosofian Akatemia Oy:ssä tehdään kalenterimerkintään myös viikkopalavereiden agenda. Osa agendan kohdista on vakioita, ja osa koskee mitä tahansa ajankohtaisia asioita, joita joku työyhteisön jäsenistä haluaa käsitellä koko porukalla. Merkinnän perään laitetaan agendan kohdan vaatima aika sekä esittelijän nimi. Näin viikkopalaveri on aidosti tiimin yhteinen palaveri eikä agendan koostaminen myöskään ole kenenkään onnettoman jokaviikkoinen tehtävä.

“Perusperiaate on se, että mitä laajempaa osallistujajoukkoa päätös koskee, sitä laajemmalla porukalla se tehdään”

Yhteisen arjen hallinnan lisäksi yhdessä johtamiseen liittyy jaettua päätöksentekoa. Osa päätöksistä tehdään yhdessä esimerkiksi viikkopalaverissa, mutta iso osa tehdään joko yksin tai pienemmällä porukalla. Perinteisessä organisaatiossa esimies tekisi nämä päätökset, mutta kun halutaan vahvistaa työyhteisön itseorganisoitumista ja jopa poistaa esimiehet kokonaan, päätöksenteko siirtyy työntekijöille.

Jaetun päätöksenteon toimimisella on kaksi edellytystä. Ensinnäkin ihmisillä on oltava kaikki tarvitsemansa tieto päätösten tekemiseen. Toiseksi, ihmisten on tiedettävä, mistä asioista saa päättää yksin, mistä yhdessä kaverin kanssa, missä asioissa on käännyttävä kenenkin suuntaan, ja missä asioissa täytyy kysyä esimiehiltä tai johdolta. Tiedontarve riippuu siitä, minkälaisia päätöksiä organisaatiossa tehdään ilman johdon mukanaoloa. Erilaiset päätökset voidaan laittaa janalle, jonka toisessa päässä ovat omaa työtä ja sen suorittamista koskevat pienet päätökset. Toisessa päässä janaa ovat strategiset päätökset ja periaatteelliset linjaukset. Jokaisen organisaation, työyhteisön ja tiimin on määritettävä eksplisiittisesti, minkälaiset päätökset tehdään milläkin tavalla.

Perusperiaate on se, että mitä laajempaa osallistujajoukkoa päätös koskee, sitä laajemmalla porukalla se tehdään. Kun kolme työkaverusta pohtii, mihin mennä lounaalle, he voivat vallan mainiosti tehdä päätöksen aivan keskenään, koska se ei vaikuta muihin. Viestintätiimi sen sijaan ei voi tehdä some-suunnitelmaa omalla porukalla, koska suunnitelman tulee huomioida markkinoinnin kampanjat, myynnin tarpeet, tuotekehityksen tarpeet ja tuotannon tarpeet. Suunnitelman tekemiseen täytyy osallistua ihmisiä kaikista näistä toiminnoista tavalla tai toisella.

Myös yksilöiden toimintavaltuudet täytyy määrittää selvästi. Yksittäinen työntekijä saa varmasti päättää, miten hän lähtee jotain pöydällään olevaa ongelmaa ratkomaan. Hän saa varmaan viedä asiakkaan syömään normaalille lounaalle ilman erillistä lupaa. Mutta saako hän tehdä esimerkiksi 500 euron investointia kysymättä keneltäkään? Tai 2500 euron? Keneltä hän kysyy? Futuricella on jo tunnetuksi käynyt “ajattelusääntö” 3x2. Päätöstä tehdessään työntekijän pitää miettiä, onko päätös hyväksi asiakkaalle, firmalle ja työyhteisölle (3) - nyt ja tulevaisuudessa (2). Mikäli vastaus kaikkiin on kyllä, hän voi tehdä päätöksen ja edetä sen kanssa. Tilaajavastuulla on käytössä tämä ajatussääntö, ja sen lisäksi on määritetty, milloin tulee kysyä yhdeltä kaverilta ja milloin useammalta kaverilta neuvoa ennen päätöksentekoa.

Päätöksenteon muotoja voidaan kuvata 7-portaisen asteikon kautta. Ensimmäinen porras on tiedoksiantaminen. Olet tehnyt päätöksen ja kerrot sen muille. Toisella portaalla olet tehnyt päätöksen, mutta ilmoittamisen sijaan myyt sen muille. Seuraavalla portaalla kysyt muiden mielipidettä ennen päätöksen tekemistä. Neljännellä portaalla päätös tehdään yhdessä. Viidennellä portaalla annat toisen tehdä päätökset, mutta neuvot häntä ennen päätöksentekoa. Kuudennella portaalla annat toisen tehdä päätöksen, mutta haluat kuulla sen jälkikäteen. Seitsemännellä portaalla delegoit koko päätöksen toiselle, etkä koe tarvetta palata siihen millään tavalla. Tämän seitsemänportaisen asteikon avulla voidaan tarkastella esimerkiksi tiimissä tehtäviä päätöksiä ja luoda pelisäännöt sille, minkälaisista asioista päätetään milläkin tyylillä. Harjoitus on oivallinen esimerkiksi silloin, kun halutaan lisätä tiimin jäsenten itseohjautuvuutta ja muuttaa esimiehen rooli päättävästä valmentavaksi, tai poistaa esimies kokonaan. Voit lukea lisää harjoituksesta täältä.

Tehokkaan kokouksen salat

Kokousten systemaattinen kehittäminen on yhteisöllisten metataitojen näkökulmasta yksi osa kokonaisuutta, joka parantaa työpaikalla kaikkien työnteon laatua. Blogisarjamme neljännessä osassa Tapani Riekki antaa kokeiltavia ideoita tehottomien kokousten parantamiseen.

Kokoukset ovat usealla työpaikalla nurinan aihe - niitä on liikaa, aikataulut eivät pidä ja ne ovat tehottomia “aikasyöppöjä”. Vuosien valmennuskokemukseni perusteella ongelmat johtuvat pääasiallisesti muutamasta yleisestä epäselvästä ohjeistuksesta tai toimimattomasta tavasta. Seuraavassa on neljä yleistä esimerkkiä kokouksiin liittyvistä ongelmista sekä kokeiltavia ideoita niiden ratkaisemiseksi.

1. Ovatko kokoukset ylipäänsä ongelma?

Kokeilu: Kysy viikon - parin ajan joka kokouksen jälkeen arvio osallistujilta kokouksesta asteikolla 4-10. Kysy tarkennusta sekä huonon arvion yhteydessä, minkä olisi pitänyt olla toisin, jotta arvio olisi ollut parempi.

2. Kokouksia ei ole valmisteltu ja aika menee sekoiluun ja fokuksen löytämiseen.

Kokeiluja:

“Usein kokouksissa ongelmana on kommunikaation laatu: kuka puhuu, kuinka paljon, ketä kuunnellaan ja miten asiat esitetään.”

 • Jos kokouksesta ei tule agendaa, kokoukseen ei ole pakko osallistua. Tämä kannustaa ihmisiä valmistelemaan kokouksen.
 • Määritä agendaan päätettävät, tiedotettavat ja ideoitavat asiat erikseen. Tämä helpottaa fokuksen löytämistä ja kokoukseen osallistumisen priorisoimista.
 • Mieluummin n. 3 asiaa per kokous kuin pitkiä maratonkokouksia. Helpottaa valmistelua, fokusta ja kutsuttavien rajaamista. Riskinä kokousten määrän paisuminen.
 • Kokouksissa ei saa tehdä muita töitä (paitsi erikseen sovittavissa erityistapauksissa), läppärit kiinni. Jos kokous ei kiinnosta niin paljoa, että tekee muita (tärkeämpiä?) töitä, voi poistua.
 • Jos jokin asia osoittautuu laajaksi, päätetään hyvissä ajoin, käsitelläänkö asia nyt vai toiste, ja mitä tehdään muille agendalla oleville asioille.

3. Kokouksia on liikaa ja ne alkavat ja loppuvat miten sattuu.

Kokeiluja:

 • Kutsu kokoukseen vain tarvittavat henkilöt. Määritä kutsussa lyhyesti, mitä osallistujilta odotetaan kokouksessa. Hoida tiedotus lähtökohtaisesti muuten kuin kokouksissa.
 • Rytmitä sisällöt osallistujien mukaan: kaikkien ei tarvitse olla paikalla koko kokousta.
 • Suosi lyhyitä yksilö-/pienryhmäkonsultaatioita kokousten sijaan.
 • Lyhennä kokouksia 15 min. Tämä luo aikapaineen tehokkuudelle, joka toteutuu, jos puheenjohtaja osaa hommansa ja antaa siirtymäaikaa, jos kokouksia on paljon peräkkäin.
 • Aloitetaan kokous, vaikka jo(t)ku(t) ovat myöhässä.
 • Kun asiat on käsitelty, kokouksen saa lopettaa etuajassa.

4. Päätökset eivät siirry toiminnaksi.

Kokeilu: Määritä vastuuhenkilö, deadline ja se, miten toteutumista seurataan. Jos tämäkään ei auta, niin mieti, onko päätös realistinen ja priorisoitu niin, että vastuun saaneella on resursseja toteuttaa se? On turhaa käyttää yhteistä aikaa ja energiaa asioihin, joita ei voida realistisesti toteuttaa.

Lopuksi nostan esille, että usein kokouksissa ongelmana on kommunikaation laatu: kuka puhuu, kuinka paljon, ketä kuunnellaan, harhaudutaanko aiheesta ja miten asiat esitetään. Toisin sanoen ongelmat liittyvät usein myös kommunikaatiotaitoihin ja valta-vastuu-suhteisiin. Tämä on hyvä tiedostaa, kun yritetään tunnistaa yhdessä tapoja, joilla pyritään parantamaan yhteistoimintaa. Lisäksi kokoustamista kehitettäessä on hyvä muistaa rutiininmuutoksen perussäännöt: tehdään mikromuutoksia eli muutetaan pieni asia kerrallaan, toistaen (hyväksyen ajoittaiset epäonnistumiset) ja yhdessä reflektoiden eli tehdään systemaattista seurantaa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Nämä seikat lisäävät todennäköisyyttä sille, että muutos saadaan vietyä rutiiniksi.

Pöytä joka tappoi luovuuden

Blogisarjassamme olemme tähän asti käsitelleet vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä fiksumpaa viestintää organisaatioissa. Tämän viikon tekstissä Sami Paju kirjoittaa luovuuden ja innovaatioiden kannalta oleellisesta yhteisöllisestä metataidosta: yhdessä kehittämisestä. Hän valottaa Pixarin esimerkin avulla, minkälaiset odottamattomatkin seikat vaikuttavat yhteiskehittelyn onnistumiseen – ja epäonnistumiseen – organisaatioissa.

Kun joukko ihmisiä tuodaan yhteen ja heidät asetetaan jaetun ongelman tai päämäärän eteen, alkaa poikkeuksetta tapahtumaan spontaania organisoitumista. Tämä on havaittavissa esimerkiksi katastrofitilanteissa mutta myös niinkin yksinkertaisessa asetelmassa kuin tuntemattomien lasten kohdatessa toisensa leikkipaikalla. Kenenkään aikuisen ei tarvitse ylhäältä käsin ohjata lapsia leikkimään, vaan he keksivät sen ihan itse.*

Joukko ihmisiä alkaa organisoituessaan toimimaan yhteisen tavoitteen hyväksi. Yhdessä voidaan saada aikaan jotain, mihin kenenkään yksittäisen henkilön voimat eivät riittäisi. Vaikka tänä päivänä puhutaan paljon siitä, miten ihmisiä osallistetaan paremmin organisaatioiden toimintaan ja niiden kehittämiseen, niin yhteiskehittely ei ole jotain, mitä pitää ulkoapäin puskea organisaatioon. Se on luonnollinen jatke tälle organisoitumisen perusperiaatteelle, mikä tekee siitä myös ominaisuuden, joka on osa jokaista organisaatiota.

Miksi sitten yhteiskehittelyä ei kuitenkaan tunnu tapahtuvan? Tai se koetaan vaikeaksi?

Mitä luovuuteen ja ideoiden laatuun tulee, niin hierarkiarakenteet ja työnimikkeet ovat merkityksettömiä

Organisaatiot ovat täynnä erilaisia rakenteita, jotka puoltavat tietynlaista toimintaa ja luovat esteitä muille tavoille toimia. Klassinen esimerkki on palkitsemisjärjestelmä. Jos palkitseminen on yksilökohtaista ja sidottu nykyisten sääntöjen noudattamiseen, se puoltaa asioiden tekemistä vanhalla totutulla tavalla ja viestii siitä, että kaikenlainen parantaminen ja kehittäminen on ei-toivottua toimintaa. Viheliäisen tästä tekee se, että erilaisia toimintaan vaikuttavia tekijöitä on vaikka millä mitalla ja suuri osa niistä ei ole läheskään yhtä ilmiselviä tai tietoisesti suunniteltuja kuin mittaaminen ja palkitseminen.

Pixarin perustaja Ed Catmull kertoo Creativity, Inc -kirjassaan suuresta West One -kokoushuoneessa olleesta pöydästä. Pöytä oli pitkä ja kapea. Sen ääressä istui 15 ihmistä molemmin puolin, toisiaan vastatusten. Usein kokouksissa oli vielä enemmän väkeä, joten kaikki eivät mahtuneet edes pöydän ääreen. Koska oli tärkeää, että elokuvan ohjaaja, tuottaja ja muut avainhenkilöt kuulevat, mitä kaikki sanovat, heidän piti istua mahdollisimman keskellä pöytää.**

Mitä luovuuteen ja ideoiden laatuun tulee, niin hierarkiarakenteet ja työnimikkeet ovat merkityksettömiä. Käytännössä pöytä ja istumajärjestys kuitenkin lähettivät selkeän viestin: mitä keskemmällä istut, sen tärkeämpi olet ja sitä enemmän ideoitasi tullaan arvostamaan. Tämän seurauksena ihmiset, jotka istuivat pöydän päissä tai kokoushuoneen reunoilla, osallistuivat keskusteluun hyvin vähän tai eivät lainkaan.

Pixarilla kesti lähes vuosikymmen havaita tämä ongelma, vaikka heillä oltiin tietoisia fyysisen työympäristön merkityksestä. Jos istuu itse aina keskellä, jää kokemus tilanteesta yksipuoliseksi, eikä välttämättä tule edes mieleen, että pöydän päässä tai huoneen reunoilla istuvat henkilöt kokisivat saman tilanteen eri tavalla. Vasta kun yksi kokouksista pidettiin pienemmässä huoneessa neliön muotoisen pöydän ääressä, huomasivat Catmull ja John Lasseter (Pixarin luova johtaja) vuorovaikutuksen olevan huomattavasti parempaa ja ideoiden virtaavan vapaammin osallistujien välillä.

Vastaavia pieniä kitkaa aiheuttavia tekijöitä ovat organisaatiot pullollaan, mutta kun samaan aikaan painitaan näkyvien “isojen ongelmien” parissa, jäävät monet pienet asiat huomaamatta. Jos yhteiskehittelyä käsitellään nimenomaan organisaation kollektiivisena taitona, niin yksi hyvä barometri sille on herkkyys tällaisille pienille mutta merkityksellisille tekijöille, jotka joko puoltavat yhteiskehittämistä tai aiheuttavat sille kitkaa.

Viitteet:

*Hanén, Tom (2017). Yllätysten edessä: Kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta. Väitöskirja, Maanpuolustuskorkeakoulu.

**Catmull, Edwin (2014). Creativity, Inc.: Overcoming the Unseen Forces that Stand in the Way of True Inspiration. London: Transworld Publishers.

Taltuta "teknostressi" viisaammalla viestinnällä

Yhteisöllisiä metataitoja käsittelevän blogisarjamme toisessa osassa Tapani Riekki nostaa esiin nopean ja hitaan viestinnän erot ja antaa käytännön ohjeen viisaampaan viestintään organisaatioissa.

“Erilaisia keskeytyksiä esimerkiksi sähköpostista, pikaviestimistä ja puhelimesta voi tietotyöläisellä tulla jopa 70 kertaa päivässä”, kertoo apulaisprofessori Henri Pirkkalainen Helsingin Sanomissa. Hän lisää, että kun keskeytyksestä palaaminen keskittyneeseen työhön voi viedä 1-24 minuuttia, voi työhön takaisin paneutumiseen mennä työpäivästä tunteja. Ongelmaan ei yleensä kiinnitetä työyhteisöissä erityisesti huomiota, vaikka kysyttäessä se tunnistetaankin oman havaintoni mukaan hyvin. Dilemma on selvä: miten maksimoida keskittynyt tekeminen ja tiedon välityksen nopeus?

Oletko kysynyt kollegoiltasi, kuinka nopeasti he keskimäärin vastaavat sähköposteihin, tai kuinka usein he yleensä postejaan lukevat? Vastaus on yleensä: “riippuu postista”, mutta tällöin oletus on, että pystymme tarvittaessa lukemaan posteja koko ajan, mikä on suurimmassa osassa töistä mahdottomuus - etenkin, jos työssä halutaan taata intensiivisen keskittymisen jaksoja tai istutaan paljon kokouksissa tai asiakkaan kanssa, joissa sähköpostia ei pitäisi plärätä. Emme voi myöskään olettaa, että kaikki väijyvät postejaan illalla ja viikonloppuisin. Olen esittänyt yllä mainitun kysymyksen ihmisille usein ja vastauksissa on suurta hajontaa tunneista kahteen viikkoon. Toisin sanoen sähköpostin tai muun viestin lähettämisen jälkeen on hyvin vaikeaa tietää, kuinka nopeasti viesti tavoittaa vastaajan ja miten siihen vastataan. Tämä johtaa helposti siihen, että työn rytmittäminen on vaikeaa, jos tieto tarvitaan heti. Toisaalta jos työkulttuuri suosii välitöntä reagointia, vaatii se jatkuvaa viestintäkanavien seuraamista nopeasti reagoitavien viestien varalta, mikä taas vähentää laadukasta keskittynyttä työaikaa.

Olennaista hitaassa ja nopeassa viestinnässä ei ole väline, vaan selkeät jaetut oletukset, jotka ohjaavat yhteistä viestintää.

Helppo ensiaskel viestinnän määrän ja laadun kehittämisessä yhteisöllisesti on sopia nopean ja hitaan viestinnän kanavista (väline) sekä määrittää niille yhteisesti kunnioitettu vasteaika. Toisin sanoen: mikä on nopean viestinnän kanava (tarvitsen vastauksen heti tai päivän aikana, eli vasteaika heti/päivän sisällä) ja mikä hitaan viestinnän kanava (vasteaika päivästä ylöspäin). Yleensä nopean viestinnän väline on jokin muu kuin sähköposti, yleensä puhelin ja tekstiviesti, toisinaan pikaviestin. Tärkeintä on, että kaikki tietävät välineet ja kunnioittavat yhteistä oletusta. Tällöin kiireisissä tapauksissa vastauksen saa heti tai mahdollisimman nopeasti ja toisaalta esimerkiksi sähköpostia ei tarvitse koko ajan seurata, jolloin voi helpommin keskittyä intensiiviseen työhön jatkuvan multitasking-viestipäivystyksen sijaan. Tämä antaa myös rauhan suurilta osin irrottautua työviestimistä vapaa-ajalla ja ohjaa viestijää pohtimaan, kuinka nopeasti tieto tarvitaan. Olennaista hitaassa ja nopeassa viestinnässä ei ole väline, vaan selkeät jaetut oletukset, jotka ohjaavat yhteistä viestintää maksimoiden nopean reagoinnin tehokkuuden ja mahdollisuuden keskittyä.

Tämä on vain yksi esimerkki lähestyä sähköistä viestintää. Mitä muita tapoja keksit, joilla voisitte omassa työyhteisössänne parantaa viestien kulkemista ja niiden ymmärrettävyyttä sekä niihin reagoimista kuitenkin maksimoiden keskittymisen?

Neljä työkalua tiimisi parempaan vuorovaikutukseen

vuorovaikutus
Kuva: Joona Kotilainen

Kuten alkuvuoden blogitekstissä totesimme, me Filosofian Akatemialla uskomme, että työelämän puheenaiheeksi nousee tänä vuonna itsensä johtamisen neljäs ulottuvuus - yhteisölliset metataidot. Blogisarjassamme kuvaamme yhteisöllisten metataitojen erityispiirteitä sekä tarjoamme työkaluja, joita voi käyttää taitojen harjoittelemiseen organisaation arjessa. Sarjan ensimmäisessä osassa Miia Järvilehto antaa käytännön harjoituksia vuorovaikutuksen parantamiseen.

Organisaatioissamme on valtavasti piilevää potentiaalia; ihmiset osaavat ja tietävät paljon enemmän, kuin mikä on aktiivisessa käytössä. Ihmiset ovatkin organisaation suurin voimavara: mitä paremmin saamme yksilöt toimimaan yhteen ja tuomaan osaamisensa tiimin ja organisaation käyttöön, sitä paremmin tieto välittyy, ihmiset oppivat jalostamaan sitä uusiksi mallinnuksiksi ja koko organisaation kilpailukyky paranee. Huipputiimi ei tutkitusti synny joukosta huippuyksilöitä, vaan olennaista on tiimin laadukas vuorovaikutus ja kyky pelata yhteen.

Laadukkaan vuorovaikutuksen elementtejä ovat dialogi, kuuntelu, arvostava lähestymistapa ja aito läsnäolo.

1. Dialogi

Taitavassa keskustelussa on kyse “ymmärryksen virtaamisesta keskustelijoiden lävitse” (dia+logos) eli dialogitaidoista. William Isaacsin perusteoksen Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito mukaan dialogitaitoja ovat suora puhe, kuuntelu, odotus ja kunnioitus. Kun puhutaan, puhutaan tarkoituksenmukaisesti, suoraan sydämestä, harkiten ja tuodaan omia näkemyksiä esiin rakentavasti. Dialogille ominaista on, että siinä pyritään kehittämään toisten esittämiä ajatuksia yhä eteenpäin. Kyse ei ole siitä, että kaikesta tulisi olla samaa mieltä vaan siitä, että pyritään näkemään ja ymmärtämään erilaisia näkökulmia ja rakentamaan uusi näkemys näiden pohjalta.

On myös hyvä opetella toistamaan toisen sanoma asia omin sanoin ja kysyä puhujalta, onko ymmärtänyt hänen sanomansa oikein. Näin vältymme oletuksilta ja väärinkäsityksiltä ja rakennamme ajattelua yhteiseen suuntaan.

Dialogia voit harjoitella vaikkapa seuraavalla Stella Polaris -improvisaatioryhmän kehittämällä rakentavan vuorovaikutuksen “Joo, ja” -harjoituksella. Siinä tiimin jäsen aloittaa keskustelun heittämällä idean. Kuka tahansa voi vastata siihen aloittamalla lauseensa sanoilla “Joo, ja…”. Tällöin “joo” merkitsee toisen arvostavaa kuuntelua ja hyväksyntää, ja “ja” mahdollistaa oman ajatuksen yhdistämisen toisen puheenvuoroon. Usein keskustelemme “mutta” ja “ei” -lähtöisesti, mikä jo lähtökohtaisesti tyrehdyttää dialogin ja vie tiimiltä mahdollisuuden rakentaa uusia ajatuspolkuja.

2. Kuuntelu

On myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtuu, kun ei puhuta - kun kuunnellaan aktiivisesti. Aktiivisessa kuuntelussa otetaan toisen sanoma huomioon, osoitetaan kiinnostusta ja keskitytään siihen, mitä toinen sanoo. Seuraavalla kerralla kun keskustelet työkaverisi kanssa, kiinnitä huomiota siihen, mitä tapahtuu mielessäsi kun kuuntelet toista. Pyörivätkö ajatuksesi siinä, mitä aiot sanoa seuraavaksi? Tekeekö mieli keskeyttää ja puhua päälle? Oletko vaipunut ajatuksiin miettimään omaa kokemustasi aiheesta, vaikka toinen ei ole vielä lopettanut puhumista? Yritä tyhjentää mielesi ja aidosti keskittyä siihen, mitä työkaverisi sinulle on kertomassa. Vasta sitten, kun hän on lopettanut lauseensa, mieti oma vastauksesi. On myös hyvä opetella toistamaan toisen sanoma asia omin sanoin ja kysyä puhujalta, onko ymmärtänyt hänen sanomansa oikein. Näin vältymme oletuksilta ja väärinkäsityksiltä ja rakennamme ajattelua yhteiseen suuntaan.

3. Arvostava lähestymistapa

Arvostavassa lähestymistavassa (Appreciative Inquiry) kiinnitetään huomiota onnistumisiin, vahvuuksiin ja pieneenkin etenemiseen. Ajattelumme on usein automaattisesti ongelmalähtöistä: pureudumme syihin ja siihen, mikä ei toimi, sen sijaan että suuntaisimme ajattelumme huomaamaan sen, mikä toimii. Huipputiimi tunnistaa, missä sen yksilöt ja tiimi yhteisönä loistavat, mikä auttaa ihmisiä tunnistamaan ja tuomaan omaa parasta osaamistaan yhteisön toimintaan. Erityisesti valmentavan esimiehen tulisi nähdä timantti jokaisen työntekijänsä ytimessä ja tukea ja mahdollistaa sen näkyväksi tulemista.

Arvostavaa lähestymistapaa voi harjoitella kysymystekniikoin. Sen sijaan, että mietittäisiin, mikä ei toimi ja miksi, kokeile ensi kerralla kysymyksiä: Mikä tällä hetkellä (projektissa/tiimityössä) toimii hyvin? Mikä tässä tilanteessa on toiminut aiemmin? Muistele kertaa, kun ratkaisit tällaisen tilanteen erityisen hyvin. Mikä silloin auttoi sinua onnistumaan? Saatat yllättyä, kuinka tehokasta ja motivoivaa on oppia huomaamaan hyvä.

Kiinnitä huomiota seuraavalla kerralla, kun itse koet, että joku on sinulle täysin läsnä. Miltä se tuntuu?

4. Aito läsnäolo

Läsnäolon taito on laadukkaan vuorovaikutuksen elinehto. Kuinka harvinaista nykyaikana onkaan, että saamme toisen ihmisen jakamattoman huomion, kun siitä taistelevat multitaskaus, sähköiset viestintävälineet, kissavideot, hälytykset ja kiivasrytminen tahti deadline toisensa jälkeen. Valmennuksissa kysymme usein, miten esimiehet ovat läsnä työntekijöiden arjessa. Joskus tunteeseen läsnäolosta riittää, että kysyy toiselta: “Mitä kuuluu?” ja osoittaa olevansa kiinnostunut myös vastauksesta.

Harjoittele läsnäoloa seuraavalla lounashetkelläsi. Laita puhelin pois ja mene työpisteeltäsi erilliseen tilaan syömään. Pyhitä hetki puhtaasti syömiselle. Miltä ruoka näyttää? Miltä se tuoksuu ja miltä se maistuu? Miltä olo tuntuu syödessäsi ja syötyäsi? Ole hetkessä läsnä. Siirrä harjoitus tilanteeseen, jossa olet vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Katso ihmistä silmiin, laske hartiasi ja ota hyvä, rentoutunut asento. Irrota mieli siitä, mitä olit juuri tekemässä tai kokemassa äläkä mieti, mihin olet seuraavaksi menossa. Käytä käytettävissä oleva aika ainoastaan ja vain toiseen henkilöön. Osoita kuuntelevasi häntä myötäilemällä hänen kehonkieltään ja keskittymällä olemaan kiinnostunut hänen sanomisistaan. Ehkä voit jopa kiittää yhteisestä hetkestä ja toisen jakamista ajatuksista. Kiinnitä huomiota seuraavalla kerralla, kun itse koet, että joku on sinulle täysin läsnä. Miltä se tuntuu?

Kerro meille, jos kokeilit ylläolevia harjoituksia! Miten kehittäisit niitä edelleen?

Lisää hyviä ideoita harjoituksiin löydät mm.:

 • Improvmentin Ideapakoista
 • Piritta Kantojärven kirjasta Fasilitointi luo uutta (2012)
 • ratkaisukeskeisestä teoksesta 57 Solution-Focused activities for facilitators and consultants (Röhrig, Clarke 2008).

Seuraavassa blogitekstissä pureudumme tiimin viestintätaitoihin.

P.s. Yhteisöllisten metataitojen kehittämisen kulttuurista lisää täällä.